اعظم شهبازی

اعظم شهبازی لیسانس مترجمی زبان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpioneer٢١:٠٧ - ١٣٩٨/١١/٠١پیشبردگزارش
14 | 0
phylogeny٢٢:١٢ - ١٣٩٨/١٠/٢١[روانشناسی] پدید آیی نوعیگزارش
2 | 1
ontogeny٢٢:١٠ - ١٣٩٨/١٠/٢١[روانشناسی ]پدید آیی فردیگزارش
5 | 1
rooting٢٠:٣٣ - ١٣٩٨/١٠/٢١گونهگزارش
2 | 2
rooting reflex٢٠:٣٣ - ١٣٩٨/١٠/٢١بازتاب گونهگزارش
0 | 1
babbling٢٠:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/٢١غان و غون کردن ( نوزدان )گزارش
41 | 1
self motivated learners٢٠:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٦یادگیرندگانی خود انگیختهگزارش
2 | 1
reciprocal influences٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٦اثرات تقابلیگزارش
2 | 1
reciprocal٢٠:٢٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٦تقابلگزارش
5 | 1
moderate discrepancy٢٠:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦ناهمخوانی متوسطگزارش
2 | 1
abstract modeling٢٠:٢٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٦الگو برداری انتزاعیگزارش
2 | 1
painful self doubts٢٠:١٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٦تردیدهایی درد آلود درباره خودگزارش
2 | 1
self efficacy١٩:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٦خود کارآمدی ( ایمان شخص به توانایی های خود برای موفقیت در یک موقعیت مشخص است )گزارش
16 | 1
subgoals١٩:١١ - ١٣٩٨/١٠/٠٦خرده اهداف، اهداف کوچکگزارش
7 | 1
self praise١٩:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٦تمجید از خودگزارش
7 | 0
self evaluative١٩:٠٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٦ارزیابی کننده خودگزارش
2 | 0
disinhibited١٨:١٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦بازداری زدایی ( آزادی پیدا کردن در انجام کاری )گزارش
2 | 0
subsumed٠١:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٠٦شامل شدن، گنجاندنگزارش
5 | 1
psychodynamics٠١:٠٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٦روان پویشیگزارش
5 | 0
symbol driven approach٠١:٠٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٦رویکرد نمادینگزارش
5 | 0
proliferated٠٠:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٦گسترش یافتنگزارش
5 | 0
stimulus contiguity٢١:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٥مجاورت محرک ( یعنی تداعی میان محرک هایی که با هم رخ می دهند )گزارش
2 | 0
vicarious reinforcement٢١:٠٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٥تقویت جانشینیگزارش
2 | 0
no trial learning٢١:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٥یادگیری بدون آزمایشگزارش
2 | 0
anthropological literature٢٠:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٥ادبیات انسان شناسیگزارش
2 | 0
inner maturational prompting٢٠:١٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٥آمادگی رسش درونیگزارش
2 | 0
loose shaping١٩:١٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٥شکل دهی آزادگزارش
2 | 0
manual prompts١٨:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٥برانگیختن دستیگزارش
2 | 0
self injurious١٨:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٥خود آسیب رسانگزارش
7 | 0
echolalic١٨:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٥پژاوک گو ( یعنی آنچه را دیگری می گوید تکرار می کند )گزارش
2 | 0
empty organism١٧:٢٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٥موجود زنده تهیگزارش
2 | 0
startle response١٤:٥٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٥پاسخ یکه خوردنگزارش
2 | 0
erogenous zones١٤:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٥مناطق تحریک زاگزارش
12 | 1
maturationist٠٩:٥٩ - ١٣٩٨/١٠/٠٣رسش گراگزارش
2 | 1