عاطفه انارکی

عاطفه انارکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهstep on it١٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦drive a lot fasterگزارش
7 | 1
be right up١٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦go upstairs soonگزارش
21 | 2
براویختن٢٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥چنگ زدنگزارش
7 | 1
ژاژخاییدن٢٢:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥سخن بیهوده گفتن/ژاژ:گیاه بی مزهگزارش
5 | 1
خصاصه٢٢:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥درویشی و حاجت مندیگزارش
9 | 1
موی مالیده٢٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥موی مرتب شدهگزارش
5 | 1
هرا٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥صدا و غوغا/اواز مهیبگزارش
32 | 1
بربساطی که بساط نیست٢٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥اوضاع نامساعدگزارش
5 | 1
بپیچم٢١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥تلاش می کنم. اصرار و پافشاریگزارش
7 | 0
خلق گونه٢١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥مندرس. نیم دار. ماندهگزارش
7 | 1
نفاذحکم١٩:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥ابلاغ. انتشار و نفوذگزارش
5 | 0
اسیب١٩:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥تماس هم معنی میده ( در کتاب های دبیرستان نظام قدیم ذکر شده )گزارش
14 | 1
مضغ١٩:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥جویدنگزارش
34 | 1
حضیض١٩:٢٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥نشیب مکان. کم ارتفاعگزارش
28 | 1
حطام١٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥1 - گیاه خشک 2 - مال اندک ( مجاز )گزارش
16 | 1
حشم١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥1 - ستوران و چهارپایان 2 - خدمتکاران مرد و چاکران ویژهگزارش
14 | 1
در محظور ماندن١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥در تنگنا قرار گرفتنگزارش
7 | 0
حبر١٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥حبری رنگ =کبود رنگگزارش
7 | 0
slip my mind١٦:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥been forgottenگزارش
21 | 0
form a queue١٥:٥٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥to get in lineگزارش
14 | 0
cut in line١٥:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Move in front of someone waitingin lineگزارش
80 | 1
be a mile long١٥:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Is very longگزارش
9 | 0
weight off my shoulders١٥:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Remove pressure or stressگزارش
14 | 1
under the name١٣:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Name used for the reservationگزارش
48 | 0
check in١٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Register at a hotel or an airportگزارش
28 | 1
sick day١٣:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Day off because you're sickگزارش
12 | 0
quite ill١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Very sickگزارش
14 | 0
coming down١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Getting, acquiringگزارش
14 | 0
calling in sick١٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Report that you will not go to work because you are sickگزارش
18 | 0
go with١٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥( To choose, pick ( phraseگزارش
41 | 1
grab١٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٥Get quicklyگزارش
44 | 1
time is on your side٢٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤هنوز وقت دارید!!گزارش
16 | 0
so far so good٢٢:٤٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤تا اینجا که خوب بوده!گزارش
16 | 2
came up with٢٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤ایده به ذهن رسیدنگزارش
78 | 1
got through٢٢:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤به اتمام رساندنگزارش
21 | 0
i am a bit rusty٢٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤دانشم خاک خوردهگزارش
7 | 1
do not lose heart٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤روحیت را نباز!!گزارش
16 | 0
keep up the good work٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤ادامه بدهگزارش
44 | 1
start the ball rolling٢٢:٢١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤کاری را شروع کردنگزارش
9 | 0
that man is impossible٢٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤اصلا حرف تو مخش نمیرهگزارش
14 | 1
it is worth a try٢٢:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤به امتحانش می ارزدگزارش
18 | 0
we are doomed٢٢:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤بدبخت شدیم!!گزارش
25 | 0
catch a glimpse٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤یک لحضه چیزی را دیدنگزارش
46 | 0
seize the moment٢٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤در لحضه خوش باشگزارش
41 | 1
catch an eye٢٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤علاقه کسی را جلب کردنگزارش
14 | 0
i am up to my ears in١٥:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤I'm up to my ears in sth غرق این موضوع ام گزارش
23 | 0
i will have it plain١٥:٤٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤اصطلاح:ساده میخورم Ex:Do you take cream in your tea!? No, thanks, I'll have it plain گزارش
14 | 0
pit stop١٢:٣١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤توقف کوتاه ( درهنگام مسافرت برای بنزین زدن و یا غذا خوردن و غیره ) مثال:فکر میکنی بتونیم یک توقف کوتاه داشته باشیم!؟ اما ما فقط ده دقیقه میشه که راه ... گزارش
28 | 0
keep it down١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤ساکت باش! مثال:ممکنه ساکت باشید!؟ دارم سعی میکنم مطالعه انگلیسی داشته باشم Do you mind keeping it down?! I'm trying to study Englishگزارش
37 | 1
hit me pretty hard١٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٤یک اصطلاح به معنی : روی من هم اثربدی گذاشت مثال:این بحران اقتصادی روی من هم اثر بدی گذاشت This recession has hit me pretty hard.گزارش
25 | 0