برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه انارکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 ۱-خراب شدن
۲-مردن
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

102 اصطلاح:مردن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

103 اصطلاح:سلامتی کامل (بعد از یک دوره بیماری) ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

104 اصطلاح :سلامتی کامل ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

105 بهبود یافتن
Ex:the economy is on the mend
اقتصاد(بعد از یک دوره رکود)در حال بهبودی است
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

106 اصطلاح:مریض بودن ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

107 اصطلاح :به معنی رو به بهبودی بعد از بیماری ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

108 هدف گیری کردن و تمرکز بر روی
EX:the magazine is aim at teenager
تمرکز مجله بر روی جوانان است
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

109 دعوت کردن کسی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

110 ۱-به امید،در انتظار
۲-از ترس،با پیش بینی
In anticipation of cold weather we took plenty of warm clothes
از ترس هوای سرد،لباس گرم زیادی با خو ...
١٣٩٨/٠٢/١٠
|

111 پیشاپیش ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

112 بودجه تبلغاتی ١٣٩٨/٠٢/١٠
|

113 a very small, usually cheap restaurant or bar ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

114 be okay with you ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

115 have really poor vision ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

116 see far-away things more clearly than things nearby ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

117 finally ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

118 get very angry ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

119 drive a lot faster ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

120 go upstairs soon ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

121 چنگ زدن ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

122 سخن بیهوده گفتن/ژاژ:گیاه بی مزه ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

123 درویشی و حاجت مندی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

124 موی مرتب شده ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

125 صدا و غوغا/اواز مهیب ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

126 اوضاع نامساعد ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

127 تلاش می کنم.اصرار و پافشاری ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

128 مندرس.نیم دار.مانده ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

129 ابلاغ.انتشار و نفوذ ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

130 تماس هم معنی میده(در کتاب های دبیرستان نظام قدیم ذکر شده) ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

131 جویدن ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

132 نشیب مکان.کم ارتفاع ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

133 1-گیاه خشک
2-مال اندک(مجاز)
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

134 1-ستوران و چهارپایان
2-خدمتکاران مرد و چاکران ویژه
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

135 در تنگنا قرار گرفتن ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

136 حبری رنگ =کبود رنگ ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

137 been forgotten ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

138 to get in line ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

139 Move in front of someone waitingin line ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

140 Is very long ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

141 Remove pressure or stress ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

142 Name used for the reservation ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

143 Register at a hotel or an airport ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

144 Day off because you're sick ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

145 Very sick ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

146 Getting,acquiring ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

147 Report that you will not go to work because you are sick ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

148 (To choose,pick(phrase ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

149 Get quickly ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

150 هنوز وقت دارید!! ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|