برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علیرضا انگوتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اصلا، هیچوقت ١٣٩٩/٠٥/١٨
|

2 بابا بزرگ ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

3 پشت خطی ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

4 رها کردن، به حال خود گذاشتن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

5 فکر،فکر کردن،تصور کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

6 خشک کردن، خشکاندن ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

7 خفن ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

8 چرخاندن ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

9 توی ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

10 یالا ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

11 یه ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

12 تا حالا ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|