plunk down


(عامیانه) پرداختن، سلفیدن
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Plunk down your money!
[ترجمه ترگمان]! پولت رو کم کن
[ترجمه گوگل]رها کردن پول خود را!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I plunk down a dollar and confront my deepest fears.
[ترجمه ترگمان]یک دلار را پایین می آورم و با عمیق ترین ترس هایم مبارزه می کنم
[ترجمه گوگل]من یک دلار را پایین کشیدم و با عمیق ترین ترس هایم مقابله کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Marketers usually plunk down the equivalent of $ 40, 000 or so in cash, goods or services for placement.
[ترجمه ترگمان]بازاریابان معمولا معادل ۴۰ هزار دلار یا بیشتر در پول نقد، کالا و یا خدمات برای قرار گیری می کنند
[ترجمه گوگل]بازاریاب معمولا مبلغی معادل 40، 000 دلار یا بیشتر را به صورت نقدی، کالاها یا خدمات برای قرار دادن پایین می آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I was too cheap to plunk down $25 for a one-hour lesson.
[ترجمه ترگمان]من خیلی ارزان بودم که ۲۵ دلار برای یک درس یک ساعته گرفتم
[ترجمه گوگل]من بیش از حد ارزان بود که 25 دلار برای یک درس یک ساعته بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The beverage giant wants you to plunk down your money and decide for yourself.
[ترجمه ترگمان]این غول نوشیدنی میل دارد که شما پول خود را کم کنید و خودتان تصمیم بگیرید
[ترجمه گوگل]غول نوشیدنی می خواهد که پولتان را پایین بیاورد و برای خودش تصمیم بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Before you see the plastic surgeon, before you plunk down half a paycheck on that pricey anti-aging cream, in fact, before you do anything, put on sunscreen.
[ترجمه ترگمان]قبل از اینکه جراحی پلاستیک را قبل از اینکه نیمی از حقوق خود را در این کرم ضد پیری خریداری کنید، در واقع قبل از این که کاری انجام دهید ضد آفتاب قرار دهید
[ترجمه گوگل]قبل از این که جراح پلاستیک را ببینید، قبل از اینکه شما نصف پولشویی را در کرم ضد پیری بپوشانید، در واقع قبل از انجام هر کار، کرم های ضد آفتاب را بر روی پوست قرار دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. So T-Mobile customers are being asked to plunk down $199 and sign a two-year service agreement for a phone whose freshness date is about to expire.
[ترجمه ترگمان]بنابراین از مشتریان تلفن همراه خواسته می شود ۱۹۹ دلار پیش پرداخت کنند و یک توافقنامه خدمات دو ساله را برای تلفن امضا کنند که قرار است تاریخ آن منقضی شود
[ترجمه گوگل]از این رو مشتریان T-Mobile خواسته اند قیمت 199 دلار را کاهش دهند و قرارداد سرویس دو ساله را برای گوشی هایی که تاریخ شفافیت آنها به پایان رسیده است، امضا کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Glad I bought it and I'd plunk down my hard earned money again.
[ترجمه ترگمان]خوشحالم که آن را خریدم و دوباره پول را از دست دادم
[ترجمه گوگل]خوشحالم که آن را خریدم و دوباره پول سختی را به دست آوردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. In fact, if you were to plunk down this control on a page in your existing site, it wouldn't operate because the Membership service refuses to disclose cleartext passwords by default.
[ترجمه ترگمان]در حقیقت، اگر شما بخواهید این کنترل را بر روی یک صفحه در سایت فعلی خود پیاده کنید، به این دلیل عمل نخواهد کرد که سرویس عضویت حاضر نیست به طور پیش فرض رمز عبور را فاش کند
[ترجمه گوگل]در حقیقت، اگر شما این صفحه را در سایت موجود خود قرار داده اید، این کار نمی کند، زیرا سرویس عضویت به طور پیشفرض رمزهای عبور واضح را افشا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Before we plunk down our hard-earned money, we consumers like to know that we'll be happy with our purchases.
[ترجمه ترگمان]قبل از اینکه پول خود را به دست آوریم، مشتریان دوست دارند بدانند که ما از خرید خود خوشحال خواهیم شد
[ترجمه گوگل]قبل از اینکه پول خرج شده ما را خراب کنیم، مصرف کنندگان دوست دارند بدانند که ما با خریدمان خوشحال خواهیم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Plunk down your $33 and you get this tiny plastic refrigerator that's reminiscent of those old-fashioned Coke machines.
[ترجمه ترگمان]۳۳ دلار را پایین بیاورید و این یخچال پلاستیک کوچک را به یاد بیاورید که یادآور آن ماشین های نوشابه قدیمی قدیمی است
[ترجمه گوگل]رول کردن 33 دلار و این یخچال و فریزر پلاستیکی کوچک که یادآور آن ماشین آلات قدیمی کک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The publicity around the Detroit Three in the past two months has only made car buyers less likely to plunk down tens of thousands of dollars for a long-term investment in a vehicle.
[ترجمه ترگمان]تبلیغات در اطراف دیترویت ۳ در دو ماه گذشته تنها باعث شده است که خریداران خودرو ده ها هزار دلار برای سرمایه گذاری بلند مدت در یک وسیله نقلیه کاهش دهند
[ترجمه گوگل]تبلیغات در اطراف دیترویت سه در دو ماه گذشته تنها خریداران خودرو را کمتر احتمال دارد به کاهش ده ها هزار دلار برای سرمایه گذاری در دراز مدت در یک وسیله نقلیه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. You can comparison shop among the various downloads and find the perfect one for you, then take a trial run and make sure it is actually the one you want before you plunk down any hard, cold money.
[ترجمه ترگمان]شما می توانید فروشگاه را در میان downloads مختلف مقایسه کنید و یک فروشگاه کامل را برای شما پیدا کنید، سپس یک دور آزمایشی بگیرید و مطمئن شوید که آن واقعا همان چیزی است که قبل از این که پول سخت و سخت را کاهش دهید، در واقع همان چیزی است که شما می خواهید
[ترجمه گوگل]شما می توانید فروشگاه مقایسه در میان دریافت های مختلف و پیدا کردن یک مناسب برای شما، پس از آن یک آزمایش محاکمه و اطمینان حاصل کنید که در واقع آن است که شما می خواهید قبل از اینکه شما هر گونه سخت و سرد سرد و نرم کردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Still, Mercedes and BMW are confident that they can package night vision as part of their renowned suites of safety systems, so that consumers will plunk down an extra US $2000 to $3000.
[ترجمه ترگمان]با این حال، مرسدس و BMW مطمئن هستند که می توانند چشم انداز شب را به عنوان بخشی از مجموعه های renowned سیستم های ایمنی بسته بندی کنند، به طوری که مصرف کنندگان از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار هزینه اضافی دریافت کنند
[ترجمه گوگل]با این حال، مرسدس بنز و BMW اطمینان دارند که آنها می توانند به عنوان بخشی از مجموعه های معروف خود از سیستم های ایمنی، به عنوان بخشی از سیستم های ایمنی بسته شوند، به طوری که مصرف کنندگان از 2000 تا 3000 دلار اضافی اضافی خواهند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

پیشنهاد کاربران

در یک موقعیتی قرار گرفتن
پیچوندن
مترادف 1. �To drop down; fall.
یا انداختن میتونه با صدا انداختن هم باشه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما