big deal


(عامیانه) 1- آدم مهم، آدم کله گنده، (چیز یا کار) مهم 2- (حرف ندا حاکی از تحسین یا شادی یا تمسخر) ای بابا!، دیگه چی ؟، یعنی میگی چه کنم ؟

جمله های نمونه

1. I acted like it wasn't a big deal, when really it was breaking my heart.
[ترجمه فرحناز] من جورى رفتار کردم انگار اتفاقی نیافتاده زمانی که او واقعا قلبم را شکست
|
[ترجمه ناصر] من جورى رفتار کردم انگار اتفاقی نیافتاده در حالی که این موضوع واقعا داشت دلمو می شکست
|
[ترجمه گوگل]طوری رفتار کردم که انگار چیز مهمی نیست، در حالی که واقعاً قلبم را می‌شکست
[ترجمه ترگمان]من طوری رفتار کردم که انگار موضوع مهمی نبود، وقتی واقعا قلبم می شکست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. No big deal. I'll ask John to play.
[ترجمه زهرا] مشکلی نیست !از جان میخواهم بازی کند
|
[ترجمه گوگل]چیز مهمی نیست از جان می خواهم بازی کند
[ترجمه ترگمان] چیز مهمی نیست از جان می خواهم بازی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's just a game. If you lose, big deal.
[ترجمه زهرا] این فقط یک بازی است اگر باختید مشکلی نیست
|
[ترجمه Abbas] این فقط یه بازیه، اگه باختین هم خیالی نیست
|
[ترجمه Tony] این فقط یه بازیه، اگه باختی فدا سرت
|
[ترجمه گوگل]این فقط یک بازی است اگر ببازی، کار بزرگی است
[ترجمه ترگمان]فقط یه بازیه اگر باختی، معامله بزرگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They're making a big deal about it.
[ترجمه گوگل]آنها در مورد آن یک معامله بزرگ می کنند
[ترجمه ترگمان]دارن یه معامله بزرگ می کنن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I know I'm probably making a big deal out of nothing, but I'm worried about you.
[ترجمه فاطمه] من میدونم دارم سر هیچی معامله میکنم اما نگران تو هستم
|
[ترجمه Matin] میدونم که شاید دارم از کوه کاه میسازم، ولی نگرانتم.
|
[ترجمه گوگل]می دانم که احتمالاً از هیچ چیز بزرگی می کنم، اما نگران تو هستم
[ترجمه ترگمان]می دونم که احتمالا یه مقدار زیادی از هیچی درست می کنم، اما نگران تو هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Our firm lost out on this big deal.
[ترجمه گوگل]شرکت ما در این معامله بزرگ شکست خورد
[ترجمه ترگمان]شرکت ما در این معامله بزرگ از دست رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. What's the big deal?
[ترجمه گوگل]چه چیز بزرگی است؟
[ترجمه ترگمان]مشکل چیه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. So they live in a mansion Big deal!
[ترجمه گوگل]بنابراین آنها در یک عمارت زندگی می کنند معامله بزرگ!
[ترجمه ترگمان]پس آن ها در یک خانه بزرگ زندگی می کنند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The Joneses make a big deal out of being "different".
[ترجمه گوگل]جونزها از "متفاوت بودن" کار بزرگی می کنند
[ترجمه ترگمان]The از اینکه \"متفاوت\" هستند، معامله بزرگی انجام می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. What's the big deal? It's only a birthday, not the end of the world.
[ترجمه گوگل]چه چیز بزرگی است؟ این فقط یک تولد است، نه پایان دنیا
[ترجمه ترگمان]مشکل چیه؟ فقط یک تولد است، نه پایان دنیا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. It was no big deal.
[ترجمه گوگل]چیز مهمی نبود
[ترجمه ترگمان] چیز مهمی نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. It's no big deal . Everybody forgets things sometimes.
[ترجمه گوگل]چیز مهمی نیست همه گاهی چیزهایی را فراموش می کنند
[ترجمه ترگمان]چیز مهمی نیست بعضی وقت ها همه چیز را فراموش می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. So he earns more than me. Big deal!
[ترجمه گوگل]بنابراین او بیشتر از من درآمد دارد معامله بزرگ!
[ترجمه ترگمان] پس اون بیشتر از من پول در میاره! معامله بزرگی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It's no big deal.
[ترجمه Diana] خیلی چیز مهمی نیست
|
[ترجمه گوگل]چیز مهمی نیست
[ترجمه ترگمان]چیز مهمی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. This audition is a big deal for Joey.
[ترجمه گوگل]این تست برای جوی یک معامله بزرگ است
[ترجمه ترگمان]این تست برا جویی خیلی مهمه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• major issue; so what
you say `big deal' to express your opinion that something is unimportant, uninteresting, or not surprising; an informal expression.
you use big deal in informal expressions which indicate how important or unimportant someone thinks something is.

پیشنهاد کاربران

Big deal means you do not think that what someone has said or done is important or special
به این معنی است که شما فکر می کنید آنچه که کسی گفته یا انجام داده مهم یا خاص نیست.
می تواند به عنوان بیان طعنه آمیز یا بی تفاوتی نسبت به چیزی که به عنوان مهم یا قابل توجه معرفی می شود، استفاده شود.
...
[مشاهده متن کامل]

نه بابا! زور زدی! ایول ( به طعنه )
- A: "I just won the lottery!"
B: "Big deal!?"
- A: "I got an A on my test!"
B: "Big deal, you always get great grades. "
- A: "I just finished a marathon!"
B: "Big deal, lots of people run marathons. "
- A: "I finally got a promotion at work!"
B: "Big deal, it's not like you got a huge raise or anything. "
Using "big deal!?" in these contexts suggests that the speaker is not impressed or does not feel that the accomplishment or event is significant enough to warrant praise or celebration. It can also be used to tease or express a lack of interest in what the other person is saying.
استفاده از این عبارت در مثال های بالا نشان می دهد که گوینده تحت تأثیر قرار نمی گیرد یا احساس نمی کند که دستاورد یا رویداد آنقدر مهم است که ستایش یا جشنی لازم باشد. همچنین می توان از آن برای تمسخر کردن یا ابراز عدم علاقه به صحبت های طرف مقابل استفاده کرد.

⚡چیز بزرگ و مهم
⚡مهم نیست بی خیال، فدای سرت
Big Deal
Noun
✔️ An important event or accomplishment
INFORMAL
✔️ a thing considered important
👈🏿 "they don't make a big deal out of minor irritations"
...
[مشاهده متن کامل]

✔️ used to express one's contempt for something regarded as impressive or important by another person
👈🏿 "‘I'll give you an allowance, ’ he said. ‘Big deal, ’ she thought"
OxfordDictionary. com@
Noun
✔️ something that someone thinks is very important or serious
👈🏿 People don't tip much in Europe, but in America tips are a big deal
👈🏿 This discovery is a big deal for archaeologists
👈🏿 Why does he make such a big deal out of doing the housework
Idiom
Informal
✔️ used when you do not think something is important or special
👈🏿 "I ran five miles this morning. " "Big deal! I ran ten. "
👈🏿 "This one costs more. " "It's 50 pence, big deal!"
CambridgeDictionary. co. uk@
❇️PROVERB
❇️SAYING
❇️IDIOM

و خب به دو صورت
It’s big deal!
It’s no big deal!
که دیگه مشخصه حالت اول به معنی مهم بودن و حالت دوم بی اهمیتی چیزی برای گوینده است
تا اونجایی که می دونم؛
خب Big deal بدون شک یعنی �کار مهم یا با اهمیت، کار بزرگی کردن�، اما یه اصطلاح عامیانه است و با توجه به موقعیت و جمله، نشان از اهمیت داشتن و یا بی اهمیتی چیزی برای کسی ست. مثال:
...
[مشاهده متن کامل]

سارا: آیلتس ۵ گرفتم!
مهسا: ایول، خیلی خوبه. / مهسا: هنر کردی ( خودتو کشتی )
خب هر دو جواب میتونه big deal باشه، سارا اگه اصلا زبان بلد نبوده و ۵ شده خب معنی جواب اول درسته، ولی وقتی سارا زبانش خوب بوده و آماده امتحان بوده، بیگ دیل به معنی دوم به کار میره.
* اگه اشتباه می کنم خوشحال میشم بگین

از این اصطلاح وقتی استفاده می شه که خود طرف از چیزی که به دست آورده زیاد خوشحال و هیجان زده نیست حتی اگر اطرافیانش هیجان زده باشن
1 ) چیز مهم و بزرگ:
This game is a big deal for me
2 ) بیخیال، مهم نیست، فداسرت و. . . ( وقتی میخوای به طرف بگی اونقدرام که فکر میکنه چیز خاصی نیست ) :
You failed your exam today, big deal
تو امروز امتحانتو پاس نشدی، فداسرت!
3 ) ?so what ( هنر کردی/شاهکار کردی/خب که چی؟ )
آقای اصغر پرواز،
ببینید : باید محل استفاده در جمله را نگاه کنیم.
پرسیده شده "بیگ دیل یعنی چه؟"، برخی نوشته اند "چیز مهمی نیست"!!!
مگر پرسیده شده" نات اِ بیک دیل" که ترجمه میکنید "چیز مهمی نیست"؟ یا ترجمه ناصحیح شده که "خب که چی؟"، مگر پرسیده شده ترجمه "so what" را بنویسید که ترجمه کرده اید "خب که چی؟"
...
[مشاهده متن کامل]

متاسفانه برخی از ما ایرانیان هنگام ترجمه ذهنی گرایی میکنیم و ترجمه های بیربط را به خورد دیگران میدهیم.
وقتی گفته میشود It is a big deal
یعنی "این چیز مهمی است". "چیز مهم و بزرگی است".
همانگونه که دوست عزیز حمیدرضا بطور صحیح ترجمه کرده اند.
دوستان آقای مهمد نوری متاسفانه بدترین ترجمه را کرده اند.

چیز مهم و بزرگ
?!So what
معنی : خپ که چی؟
نشونه اینه که اصلا چیز یا کار مهمی نیس
هنر کردی!! ( در وضعیت طعنه آمیز )
طوری نیست
آفرین محمد نوری
بهترین ترجمه بود
این که چیزی نیست
It wasn’t a big deal, I used to live with bears in the wilderness
مگه چیه
هنر کردی
کُشتی خودتو ( برای طعنه و کوچک شمردن کار )
به نقل از هزاره:
[محاوره، به شوخی]
فوق العاده است!
شق القمر کرده اند!
اتفاق مهم. واقعه حائز اهمیت
خب که چی؟
کار بزرگی نکردی
هنر کردی، اهمیتی نداره
هنر کردی!
این کلمه به معنای ( هنرکردی ) هم به کارمیره

مثلا در جملهی زیر
To me, it was a pretty big deal
منظور اینه که:
به نظر من این یه چیز ( موفقیت ) خیلی مهم و ارزشمنده😉
کار شاق ، مهم ، خاص انجام دادن
موضوع مهم و جدی
عامیانه:
شاخ غول رو که نشکوندی
کوه که نکندی
شق القمر که نکردی

کم اهمیت جلوه دادن کاری، ناچیز شمردن - - عمدتا به معنای این است وقتی کسی کاری انجام می دهد یا چیزی می گوید می گوییم مهم نیست. شاید دقیق تر توی این جمله باشه وقتی می گوییم �مگه چکار کردی، کاری نکردی که�
( چیز/ کار ) مهم
Websters:👇👇👇
something that is very important.
Eg: So I'm late. �What's the big deal? [=why is that important?]
خب من دیر کردم. خب دیر کن. مگه چه ایرادی داره؟
بهترین معنی :مگه چیه
inf. something that is considered important or consequential
معمولی ترین ترجمه میشه یه چیز مهم
I can walk 10miles everyday
Big deal!!! I run 13
ولی مثلا در جمله ی دوم مثال بالا منظور تعریف و تمجید نیست بلکه گفته تو کار خاصی نکردی
چیز مهم
ایول
( عامیانه، طعنه آمیز ) زحمت کشیدی، خسته نباشی.
مثال:
A ) I got an A on my chemistry test.
B ) Big deal, since it was so easy.
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٦)

بپرس