برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین رضائیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 محیط ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

2 فرآیند (در موتور های احتراق داخلی) ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

3 واگرا ساز ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

4 آمار ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

5 بهینه سازی، به سازی، دوباره سازی ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

6 غیر قابل قبول ١٣٩٩/٠٧/١١
|

7 محرمانه ١٣٩٩/٠٧/١١
|

8 روغن کلزا ١٣٩٩/٠٧/١١
|

9 منتشر کردن ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

10 خارج کردن،منفصل کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

11 فرآیند هم حجم ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

12 هم فشار ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

13 به واسطه ی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

14 مرحله،زمان بندی،زمانه (موتور های درون سوز) ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

15 اندکی، کمی ، قدری ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

16 شناور،پیستون ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

17 مشترک شدن،به هم پیوستن ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

18 اولیه،آزمایشی ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

19 سطح مقطع ١٣٩٨/٠٥/٢١
|