برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین رضائیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرآیند (در موتور های احتراق داخلی) ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

2 واگرا ساز ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

3 آمار ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

4 بهینه سازی، به سازی، دوباره سازی ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

5 غیر قابل قبول ١٣٩٩/٠٧/١١
|

6 محرمانه ١٣٩٩/٠٧/١١
|

7 روغن کلزا ١٣٩٩/٠٧/١١
|

8 منتشر کردن ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

9 خارج کردن،منفصل کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٣
|

10 فرآیند هم حجم ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

11 هم فشار ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

12 به واسطه ی ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

13 مرحله،زمان بندی،زمانه (موتور های درون سوز) ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

14 اندکی، کمی ، قدری ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

15 شناور،پیستون ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

16 مشترک شدن،به هم پیوستن ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

17 اولیه،آزمایشی ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

18 سطح مقطع ١٣٩٨/٠٥/٢١
|