deflector


کجکن، خم کن

جمله های نمونه

1. Once in place a flow deflector and venturi unit can be set to ensure the required flow and aeration.
[ترجمه ترگمان]زمانی که یک جریان سیال deflector و ونتوری برای اطمینان از جریان مورد نیاز تنظیم شود و هوادهی انجام شود
[ترجمه گوگل]هنگامی که در محل قرار می گیرند، می توان یک جریان انژکتور و واحد ونتوری را برای اطمینان از جریان و هوای مورد نیاز تنظیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. More deflector panels sweep the beam backwards and forwards across the screen to trace out the picture lines.
[ترجمه ترگمان]صفحه های فلزی بیشتری میله را به عقب و جلو تاب می دهند تا خطوط عکس را پیدا کنند
[ترجمه گوگل]پانل های دیگر انعکاس نور را به عقب و جلو در سراسر صفحه نمایش می دهد تا خطوط تصویر را ردیابی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Chapter 3: From the physical essences of deflector motions and the characteristic curves of impulse turbine, give the detailed deduction on new deflector formulas.
[ترجمه ترگمان]فصل ۳: از the فیزیکی حرکات deflector و منحنی های مشخصه توربین ضربه ای، استنتاج مفصلی از فرمول های deflector جدید ارایه می دهد
[ترجمه گوگل]فصل 3: از ملاحظات فیزیکی حرکات دیفرانسیل و منحنی های مشخصه توربین ضربه، کسر دقیق بر روی فرمول های جدید deflector را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The wind deflector integrated behind the rear headrests minimises wind intrusion.
[ترجمه ترگمان]باد deflector پشت سر هم یکپارچه شده و مانع از نفوذ باد می شود
[ترجمه گوگل]رفلکتور باد که در پشت سر بال عقب قرار دارد، نفوذ باد را به حداقل می رساند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Two disrepairs of the R/H ram air inlet deflector panel were found broken during AF check.
[ترجمه ترگمان]دو قسمت از پانل deflector ورودی \/ H در هنگام بررسی AF شکسته شد
[ترجمه گوگل]دو بار رفرنس پانل محافظ ورودی هوای رادیویی R / H در حین بررسی AF شکسته شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Mine deflectors nolonger take out one mine per one deflector.
[ترجمه ترگمان]مال من است که دیگر کسی را در یکی از deflector از من جدا نمی کند
[ترجمه گوگل]منگنز deflectors nolonger یک معدن در هر یک deflector را
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Optical deflector is an important element of optical scanner, which determines the scanning performance.
[ترجمه ترگمان]deflector نوری یک عنصر مهم از اسکنر نوری است که عملکرد اسکن را مشخص می کند
[ترجمه گوگل]القایی نوری یک عنصر مهم از اسکنر نوری است که عملکرد اسکن را تعیین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Remove wind deflector, mechanism covers and glass panel.
[ترجمه ترگمان]برش باد، مکانیزم و پنل شیشه ای را حذف کنید
[ترجمه گوگل]رفع کننده باد، پوشش مکانیزم و پانل شیشه را حذف کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. With this effective wind deflector, owners can enjoy driving with the top down even in winter.
[ترجمه ترگمان]با این باد موثر بادی، صاحبان می توانند حتی در زمستان از بالا رفتن از بالا لذت ببرند
[ترجمه گوگل]با این deflector باد موثر، صاحبان می توانند رانندگی با بالا به پایین حتی در زمستان لذت ببرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Remove wind deflector, mechanism covers, glass panel, drain channel, sunshade and drive cable locator as necessary.
[ترجمه ترگمان]Remove های باد، مکانیزم پوشش، پنل شیشه ای، کانال زه کشی، چتر دار و ردیاب کابلی را به صورت لزوم حذف کنید
[ترجمه گوگل]حذف deflector باد، مکانیزم پوشش، پانل شیشه ای، کانال تخلیه، ناودانی سایبان و مسیر یاب کابل درایو را در صورت لزوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The optional wind deflector minimizes drafts and wind turbulence, eliminating wind chill and maximising comfort.
[ترجمه ترگمان]انرژی باد اختیاری پیش نویس را به حداقل می رساند و وزش باد را به حداقل می رساند و باعث از بین بردن خنکی باد و به حداکثر رساندن آسایش می شود
[ترجمه گوگل]بادگیرهای اختیاری باد موجب می شود که پیش نویس ها و آشفتگی باد، از بین بردن خنک کننده باد و به حداکثر رساندن راحتی جلوگیری شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Light beam deflector, exchange system, and method for coupling optical signal terminal.
[ترجمه ترگمان]پرتو نور، سیستم تبادل، و روش اتصال پایانه سیگنال نوری
[ترجمه گوگل]پرتو پرتو پرتو، سیستم مبادله و روش برای اتصال ترمینال سیگنال نوری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. This paper describes the computation methods of the deflection field of the deflection yoke with wedge profile and the electrostatic deflector with planar electrodes.
[ترجمه ترگمان]این مقاله روش های محاسبه میدان انحراف را با پروفیل گوه و the الکترواستاتیک با الکترودهای مسطح توصیف می کند
[ترجمه گوگل]این مقاله روش های محاسبه میدان انحراف یوغ انحراف را با پروفیل گوه و جرقه الکترواستاتیک با الکترودهای مسطح توصیف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Doppler laser velocimeter is employed to measure the velocity field around hanged grid deflector plate.
[ترجمه ترگمان]لیزر داپلر برای اندازه گیری میدان سرعت حول صفحه hanged دار به کار گرفته می شود
[ترجمه گوگل]برای اندازه گیری میدان سرعت در اطراف صفحة انفجاری شبکه آویزان شده، سرعت سنج سنج لیزر Doppler مورد استفاده قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[خودرو] به قطعات پلاستیکی یا فلزی گفته میشود که در اتومبیلهای سواری دور چرخها و در وسایل نقلیه تناژ بالا روی کابین راننده و روی قسمت بالای درها برای بهبود آیرودینامیک و سهولت عبور جریان هوا قرار داده شده اند.
[عمران و معماری] منحرف کننده
[زمین شناسی] انحراف ساز
[ریاضیات] منحرف کننده

به انگلیسی

• device which deflects or turns aside (gas, air, water, etc.)

پیشنهاد کاربران

deflector
deflector : de - flec - tor
- de = دُش ، دُژ ، دِش ، دِژ
مانند : دُشمَن : دُش - مَن = ضِدِ فکر ، پاداَندیشه
دِژخیم : دِژ - خیم = ضد ِ ذات ( خوب ) ، بَدخیم
دُشنام : دُش - نام =ضد ِ نام ( خوب ) ، بَدنام
flec = بَراز ، روشنایی ، درخشانی ، تاب ، تافت ( تافتن )
tor = پسوند نام ساز و کُننده ء کاری مانند تار در پارسی : کفتار ، پرستار
گرته برداری = دُش بَراز تار ، دُشتافتار
واگرا ساز
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما