امتیاز‌های امیرحسین

بازدید
١٦
امتیاز کل
١,٩١٠
کل مدال ها
٦٣
طلا
٠
نقره
٣٥
برنز
٢٨
١٩٦
×
١٠
=
١,٩٦٠
٣٠
×
=
-٦٠
٩
×
٢
=
١٨
٨
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٩١٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٩٦
×
١٠
=
١,٩٦٠
٣٠
×
=
-٦٠
٨
×
٢
=
١٦
٨
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١,٩٠٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢