تاریخ
١ سال پیش
متن
Happiness does not consist in how many possessions you own.
دیدگاه
٢

خوشبختی متشکل از دارایی ها نمی شود

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Her duty was to produce an heir to the throne.
دیدگاه
٣

وظیفه اش این بود بچه برای وراثت تاج و تخت بیاورد