نوع مدال

پاسخ صحیح

٤
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

١