نوع مدال

پاسخ صحیح

٤
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١