امتیاز‌های امین روغنیان

بازدید
٢١
امتیاز کل
٨٩٢
کل مدال ها
١٦
طلا
٠
نقره
٧
برنز
٩
٤٤
×
١٠
=
٤٤٠
١
×
=
١٧٥
×
٢
=
٣٥٠
١٦
×
=
-١٦
٠
×
٢
=
٠
٨
×
١٥
=
١٢٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٩٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
١٥٤
×
٢
=
٣٠٨
١٥
×
=
-١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣٤٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٣٩
×
١٠
=
٣٩٠
١
×
=
٢١
×
٢
=
٤٢
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٨
×
١٥
=
١٢٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٤٩