برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امین کروشاوی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سن ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

2 my son has feel great
پسرم احساس خوبی داشت
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

3 I love you
من دوست دارم
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

4 برداشت کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

5 have a good day
روز خوبی داشته باشید
١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

6 تولید کننده ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

7 خجالتی ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

8 great
good
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

9 دوست ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

10 داشتن ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

11 شنیدن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

12 گوش دادن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|