نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
alejandro: منبع: اسپانیایی و منشا دیگر: یونانی ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cumulant: تجمعی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bioinformatics: زیست انفورماتیک ، داده شناسی زیستی
٤ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
successive links: پیوندهای پی در پی
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
resective: کاهشی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
biosignal: سیگنال زیستی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tunability: قابلیت تنظیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tunability: قابلیت تنظیم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nonstationary: غیرمانا
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
neuromorphic: عصب گون
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
presurgical: جراحی پیشگیرانه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fitness tracker: ردیاب تناسب اندام
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
self adhesive: خودچسبنده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ictal: ناگهانی ، ضربتی یا حمله ای
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ictal: ناگهانی ، ضربتی یا حمله ای
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
epicranial: روی جمجمه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
optode: optode یا optrode یک دستگاه سنسور ن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
optode: optode یا optrode یک دستگاه سنسور ن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
subthalamic: زیر تالاموسی ، یا پایین نهنج
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
convolutional: پیچشی یا همگشتی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
convolutional: پیچشی یا همگشتی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wearable biosensors: حسگرهای زیستی پوشیدنی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
electrooculography: الکترواکولوگرافی ، تکنیکی برای اندا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
status epilepticus: بحران صرعی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
photic stimulation: تحریک وابسته به نور و روشنایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sylvian fissure: شکاف سیلویان
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sulci: شیارهای پوستی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sulci: شیارهای پوستی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
aphasic: زبان پریش
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
aphasic: زبان پریش
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
extubation: اکستوباسیون ، خارج کردن لوله ترانشه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
autoencoder: خودرمزگذار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
autoencoder: خودرمزگذار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
downsampling: کمینه سازی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
upsampling: بیشینه سازی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
implementable: قابل پیاده سازی ، قابل اجرا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
implementable: قابل پیاده سازی ، قابل اجرا
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
majority vote: رای گیری اکثریت یا رای گیری تجمعی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
majority vote: رای گیری اکثریت یا رای گیری تجمعی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
biopotential: زیست پتانسیل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
lead wire: سیم های اتصال
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lead wire: سیم های اتصال
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tibialis: درشت نئی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tibialis: درشت نئی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
adhesive bonding: اتصال چسبی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
uncured: خشک نشده ، عمل آوری نشده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
washability: توانایی شستشو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
crumbling: فرو ریختن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
peelable: قابل انعطاف
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bispectrum: در ریاضیات، در حوزه تحلیل آماری، bi ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nonredundant: غیر تکراری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nonredundant: غیر تکراری
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
unsupervised: بدون ناظر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unsupervised: بدون ناظر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mapped: نگاشت شده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
homecare: مراقبت در منزل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
homecare: مراقبت در منزل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cumulant: تجمعی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hepatology: هپاتولوژی ، کبد شناسی ، مطالعه علمی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
self therapy: خود درمانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
polypharmacy: کاربری توام چند دارو و یا تجویز بیش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
polypharmacy: کاربری توام چند دارو و یا تجویز بیش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
multithreaded: چند ریسه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
supercomputing: ابرمحاسبات
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
biomolecular: زیست ملکولی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
encephalomalacia: نرمی غیر طبیعی مخ
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
charge coupled device: دستگاه جفت کنندهٔ بار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
form factor: ضریب شکل
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
slotted: شکاف دار، چاک دار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
slotted: شکاف دار، چاک دار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
vector quantization: کمیت سازی بردار
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fitness function: تابع برازندگی ، تابع تناسب
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hippocampal: هیپوکامپ
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
scoring: امتیاز گرفتن، حساب کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scoring: امتیاز گرفتن، حساب کردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
biosensor: حسگر زیستی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
biosensor: حسگر زیستی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
garbage in garbage out: ورودی اشتباه خروجی اشتباه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
photo acoustic: نور صوتی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
uncoated: بدون پوشش
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
uncoated: بدون پوشش
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
intraparenchymal: داخل پارانشیمی داخل بافت اصلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
gamma aminobutyric acid: گاما - آمینوبوتیریک اسید
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
qubit: کیوبیت مخفف ( بیت کوانتومی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
qubit: کیوبیت مخفف ( بیت کوانتومی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
biophotonics: مطالعه فناوری برهم کنش نور با سیستم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
optogenetics: اپتوژنتیک همان طور که از اسمش پیداس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
optogenetics: اپتوژنتیک همان طور که از اسمش پیداس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chemogenetics: فرآیندهایی است که می توان آن ها را ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
plasmonic: پلاسمونیک ، بر اساس فرآیند برهم کنش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
plasmonic: پلاسمونیک ، بر اساس فرآیند برهم کنش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nanobot: ریز روبات ، نانوروبات
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nanobot: ریز روبات ، نانوروبات
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bioinformatics: زیست انفورماتیک ، داده شناسی زیستی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bioinformatics: زیست انفورماتیک ، داده شناسی زیستی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
biosensing: زیست سنجی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
biotherapeutics: زیست درمان شناسی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
test bed: بستر آزمایش
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
test bed: بستر آزمایش
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
line break: خط پایان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
red hot: فوق العاده یا استثنایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bellbird: زنگوله
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
carpool: همسفری به نوعی اشتراک خودروی سواری ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
balaclava: کلاه دوچشمی ، کلاه نقابی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
balaclava: کلاه دوچشمی ، کلاه نقابی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ponzu: پونزو نوعی سس مرکباتی است که معمولا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اساکوسا: آساکوسا ( 浅草 ) مرکز شیتاماچی توکیو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
asakusa: آساکوسا ( 浅草 ) مرکز شیتاماچی توکیو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
nordisk: Nordisk یک کلمه اسکاندیناویایی به م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش