علی سهام

علی سهام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهzinger٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٢٠( گویش عامیانه ) حرف تند و تیز، کلام دندان شکن، لطیفهگزارش
2 | 0
balaclava٢٠:٤١ - ١٤٠٠/٠١/٠٨کلاه دوچشمی ، کلاه نقابیگزارش
2 | 0
carpool١٤:٥٥ - ١٣٩٨/١٢/١١همسفری به نوعی اشتراک خودروی سواری شخصی گفته می شود، به طوری که بیش از یک نفر بتواند در یک زمان از آن خودرو استفاده کند و یکی از بهترین روش ها برای ... گزارش
44 | 1
bellbird١٩:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٤زنگولهگزارش
0 | 0
red hot١٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢١فوق العاده یا استثنایی گزارش
16 | 0
line break١٨:١٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٦خط پایانگزارش
2 | 0
test bed٠٠:٣١ - ١٣٩٨/٠٤/٠١بستر آزمایشگزارش
7 | 0
biotherapeutics٠٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠زیست درمان شناسیگزارش
5 | 0
biosensing١٨:٥٨ - ١٣٩٨/٠٣/١٩زیست سنجیگزارش
25 | 0
bioinformatics١٨:٤٦ - ١٣٩٨/٠٣/١٩زیست انفورماتیک ، داده شناسی زیستیگزارش
9 | 0
nanobot١٧:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/١٩ریز روبات ، نانوروباتگزارش
18 | 1
plasmonic١٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٣/١٩پلاسمونیک ، بر اساس فرآیند برهم کنش بین امواج الکترومغناطیسی و الکترون های رسانش در فلزات با ابعاد نانو بیان شده است. گزارش
23 | 0
chemogenetics١٢:٤٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٩فرآیندهایی است که می توان آن ها را برای ارتباط با مولکول های کوچک که قبلا شناخته نشده اند طراحی کرده اند.گزارش
2 | 0
optogenetics١٢:٤١ - ١٣٩٨/٠٣/١٩اپتوژنتیک همان طور که از اسمش پیداست استفاده همزمان از اپتیک و ژنتیک برای تشخیص عملکرد سلول های خاص در بافت های زنده می باشد.گزارش
18 | 0
biophotonics٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٨مطالعه فناوری برهم کنش نور با سیستم های آلیگزارش
2 | 0
qubit٢٠:٣٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٨کیوبیت مخفف ( بیت کوانتومی )گزارش
16 | 0
gamma aminobutyric acid٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٣/١٨گاما - آمینوبوتیریک اسیدگزارش
0 | 0
intraparenchymal١٧:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٨داخل پارانشیمی داخل بافت اصلیگزارش
7 | 0
uncoated١٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٨بدون پوششگزارش
7 | 0
photo acoustic٢١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٧نور صوتیگزارش
2 | 0
garbage in garbage out٢٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٣/١٧ورودی اشتباه خروجی اشتباهگزارش
14 | 0
biosensor١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/١٧حسگر زیستیگزارش
7 | 0
scoring١٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٦امتیاز گرفتن، حساب کردنگزارش
18 | 1
hippocampal١٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٣/١٥هیپوکامپگزارش
2 | 0
fitness function١٨:٤٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٥تابع برازندگی ، تابع تناسبگزارش
2 | 0
vector quantization١٩:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/١١کمیت سازی بردارگزارش
0 | 0
telehealth١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٣/٠٩سلامتی از راه دورگزارش
5 | 0
slotted١٨:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨شکاف دار، چاک دارگزارش
7 | 0
form factor١٨:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٧ضریب شکلگزارش
2 | 0
charge coupled device١٨:٢٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦دستگاه جفت کنندهٔ بارگزارش
0 | 1
encephalomalacia١٩:١١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤نرمی غیر طبیعی مخگزارش
0 | 1
biomolecular٠١:٤١ - ١٣٩٨/٠٢/٢٩زیست ملکولیگزارش
5 | 0
supercomputing١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٧ابرمحاسباتگزارش
9 | 0
multithreaded١٨:٣٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦چند ریسهگزارش
2 | 0
polypharmacy١٧:٤٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢کاربری توام چند دارو و یا تجویز بیش از اندازه متعارف داروگزارش
18 | 0
self therapy١٨:٤٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٥خود درمانیگزارش
2 | 0
hepatology١٩:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٤هپاتولوژی ، کبد شناسی ، مطالعه علمی کبد و بیماریهای آنگزارش
2 | 0
cumulant٢١:١٩ - ١٣٩٨/٠٢/١١تجمعیگزارش
5 | 0
homecare٢٠:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٧مراقبت در منزلگزارش
9 | 0
mapped١٢:٤٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠١نگاشت شدهگزارش
7 | 1
unsupervised٢١:٢١ - ١٣٩٨/٠١/٣٠بدون ناظرگزارش
9 | 0
nonredundant٠٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٧غیر تکراریگزارش
5 | 0
bispectrum٢٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦در ریاضیات، در حوزه تحلیل آماری، bispectrum یک آمار است که برای جستجوی تعاملات غیرخطی مورد استفاده قرار می گیرد.گزارش
0 | 0
peelable٠٥:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/١٨قابل انعطافگزارش
2 | 0
potting٠٥:٠٥ - ١٣٩٨/٠١/١٨قالب گیری فرایندیگزارش
0 | 0
crumbling٠٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠١/١٨فرو ریختنگزارش
12 | 1
washability٠٤:١٨ - ١٣٩٨/٠١/١٨توانایی شستشوگزارش
5 | 0
uncured٠١:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/١٨خشک نشده ، عمل آوری نشدهگزارش
2 | 0
adhesive bonding٢١:٠٤ - ١٣٩٨/٠١/١٧اتصال چسبیگزارش
0 | 0
tibialis٠٢:١٥ - ١٣٩٨/٠١/١٥درشت نئیگزارش
5 | 1