نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٣
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤٠
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٩
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١