brewhouse

انگلیسی به انگلیسی

• brewery

پیشنهاد کاربران

آبجوخانه ساختمانی است که برای دم کردن آبجو و آلو ساخته شده است. این می تواند بخشی از یک عملیات تخصصی آبجوسازی باشد، اما از نظر تاریخی یک آبجوخانه ساختمان خصوصی است که فقط برای تولید داخلی در نظر گرفته شده است.
قصر - خانه ی بزرگ
قصر خانه ی بزرگ

بپرس