علی راد

علی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهحتا٠٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩حتّی، حتیگزارش
9 | 0
کادر٠٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩فِرِیمگزارش
0 | 1
فریم٠٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩کادرگزارش
5 | 0
پریود٢٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨بازهگزارش
2 | 1
ward٠١:١٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦طرف، ــگَردگزارش
2 | 0
نقاهت٢٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣ریکاوری، convalescentگزارش
9 | 0
بیشتر١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣مترادف بیشتر: افزون تر، زیادتر، اغلب، اکثر، . . . متضاد بیشتر: کمتر مدیر محترم؛ �به ندرت� را از برابر ( مترادف ) حذف و به مخالف ( متضاد ) اضافه کنی ... گزارش
7 | 0
شرکت٢٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢١پاگذاشتنگزارش
0 | 1
شرکت٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢١حضور، بودن، مشارکت، حاضرشدنگزارش
2 | 1
منابع٢١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١اشخاص، افراد، کتاب ها،گزارش
2 | 1
سبابه١٩:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢١مدیر محترم؛ در معنی پارسیِ �سبابه�، لطفا �انگشت میانی� را بردارید چون نادرست است و در ضمن انگشت میانی معنیِ خوبی ندارد. �انگشت دوم� صحیح است. معنی ... گزارش
2 | 1
بینگو١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢١بفرما، دیدی؟، تایید، اوکیگزارش
16 | 1
معمولا٠٤:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢١اغلبگزارش
7 | 1
پیچیده٠١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢١مشکلگزارش
5 | 0
scholarship٠٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠حمایت مالی دانشجوی شایسته گزارش
18 | 0
بورسیه٠٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠Bursaryگزارش
2 | 0
بورسیه٠٥:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠حمایت مالی دانشجوی نیازمندگزارش
2 | 1
پوپولیست٠٤:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٩عوام فریبگزارش
18 | 1
لمپن٠٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٩Lumpen، عوام فریب، پوپولیست، متظاهر سیاسیگزارش
23 | 1
عوام فریب٠٤:٢٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٩لُمپنگزارش
0 | 1
ترم١٤:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٨نیمسال گزارش
5 | 0
یکدیگر٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٥همگزارش
7 | 1
صدا١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٥نوا، نجواگزارش
7 | 1
دانشجو١٥:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/١٥محصّل، شاگرد، طلَبِه، تلمیذ، جویای دانایی، جویندهٔ دانشگزارش
44 | 2
پاشا١٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٣رستاخیر ( با معنای پاشدن )گزارش
5 | 1
حرف ث١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/١٣پنجمین حرف از ۳۲ حرف الفبای فارسی، چهارمین حرف از ۲۶ حرف الفبای عربیگزارش
0 | 0
رمانتیک٠٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١١عاشقانهگزارش
9 | 1
پلکیدن٠٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٠حضور دور و بَر، بودن در اطراف، گشتن در اطرافگزارش
5 | 1
جرقه زدن١٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩اتفاق افتادنگزارش
0 | 0
جرقه زدن١٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩روشن شدن، روشن کردن، شروع شدن، خطور کردن، حادث شدنگزارش
2 | 0
پلاک سینه٢٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨نشانِ نامگزارش
0 | 0
پلاک سینه٢٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨نام روی سینه، بَج نام، پلاک اسمگزارش
0 | 0