برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متن ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

2 ارائه، مطرح، طرح ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

3 مشخص شده، مرتبط، ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

4 حتا، حتّا ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

5 حتّی، حتی ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

6 کادر ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

7 فِرِیم ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

8 بازه ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

9 طرف، ــگَرد ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

10 ریکاوری، convalescent ١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

11 مترادف بیشتر: افزون تر، زیادتر، اغلب، اکثر، ...
متضاد بیشتر: کمتر

مدیر محترم؛ �به ندرت� را از برابر (مترادف) حذف و به مخالف (متضاد) اضافه ک ...
١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

12 پاگذاشتن ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

13 حضور، بودن، مشارکت، حاضرشدن ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

14 اشخاص، افراد، کتاب‌ها، ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

15 مدیر محترم؛ در معنی پارسیِ �سبابه�، لطفا �انگشت میانی� را بردارید چون نادرست است و در ضمن انگشت‌میانی معنیِ خوبی ندارد.
�انگشت دوم� صحیح است.
م ...
١٤٠٠/٠٣/٢١
|

16 بفرما، دیدی؟، تایید، اوکی ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

17 اغلب ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

18 مشکل ١٤٠٠/٠٣/٢١
|

19 حمایت مالی دانشجوی شایسته
١٤٠٠/٠٣/٢٠
|

20 Bursary ١٤٠٠/٠٣/٢٠
|

21 حمایت مالی دانشجوی نیازمند ١٤٠٠/٠٣/٢٠
|

22 Lumpen، عوام‌فریب، پوپولیست، متظاهر سیاسی ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

23 عوام‌فریب ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

24 لُمپن ١٤٠٠/٠٣/١٩
|

25 نیمسال
١٤٠٠/٠٣/١٨
|

26 هم ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

27 نوا، نجوا ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

28 محصّل، شاگرد، طلَبِه، تلمیذ، جویای دانایی، جویندهٔ دانش ١٤٠٠/٠٣/١٥
|

29 رستاخیر (با معنای پاشدن) ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

30 پنجمین حرف از ۳۲ حرف الفبای فارسی، چهارمین حرف از ۲۶ حرف الفبای عربی ١٤٠٠/٠٣/١٣
|

31 عاشقانه ١٤٠٠/٠٣/١١
|

32 حضور دور و بَر، بودن در اطراف، گشتن در اطراف ١٤٠٠/٠٣/١٠
|

33 روشن شدن، روشن کردن، شروع شدن، خطور کردن، حادث شدن ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

34 اتفاق افتادن ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

35 نشانِ نام ١٤٠٠/٠٣/٠٨
|

36 نام روی سینه، بَج نام، پلاک اسم ١٤٠٠/٠٣/٠٨
|