علی راد

علی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهگذاشت٢٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤قرار داد، مستقر کردگزارش
0 | 0
سورپرایز٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خیلی مهم، هیجان انگیزگزارش
0 | 0
پخشیدن٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤پخش کردنگزارش
0 | 0
به روزرسانی٠٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤آپدِیْتگزارش
0 | 0
اخوند١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣درباره اشتقاق این کلمه آراء مختلف آورده اند: پاوْل هُرن در �اساس اشتقاق فارسی� آن را از پیشوند �آ� �خواند� ( از فعل خواندن ) مرکب دانسته؛ رَدْلُف �خو ... گزارش
0 | 0
محقق٠٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مُحقَّق = تحَقُق یافته، واقعیت یافته، انجام شده، شکل گرفته، پایان یافته، انجام گرفته، انجام یافتهگزارش
0 | 0
معرق٠٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تکه کاری با چوبگزارش
0 | 0
نهاد٠٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢گذاشتگزارش
0 | 0
گذاشت٠٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢جادادگزارش
0 | 0
تلؤلو١٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٩نورافشانیگزارش
0 | 0
ذرخش٠٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٩آذرخشگزارش
0 | 0
قلمبیده٠٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦بیرون زده، بادکردهگزارش
0 | 0
نزدیک٠٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨حول و حوشگزارش
0 | 0
deacon١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦روضه خوانگزارش
0 | 0
deacon١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦مداح، قاریگزارش
0 | 0
سرمایه٠٤:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥امکان، امکاناتگزارش
0 | 0
بج٠٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥نشان، علامت، آرم، شناسه، نشانه، کارت شناسایی، نشانِ شناسه، آرمِ شناساییگزارش
0 | 0
فرودگاه١٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣مطار، میدان هوایی هردو حاکی از جنبهٔ مثبت جایی در صنعت هوانوردی است که به پرواز اشاره دارد اما متاسفانه واژهٔ فارسیِ معادلِ آن ها به �فرود�آمدن توجه ... گزارش
0 | 0
عده٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣١عُدّه= داشته | عِدّه=شمارگزارش
0 | 0
اسطوره٠٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥افسانهٔ نمادین چکیدهٔ فرهنگ باستان از دورانی که هنوز بشر نوشتار نمی دانست یا نداشتگزارش
0 | 0
اسطوره٠٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥در لغت معرَبِ استوری ( داستان ) یا هیستوری ( تاریخ ) ، چکیدهٔ فرهنگ باستان در قالب افسانه، اساوره، Myth، افسانهٔ حاویِ چکیده ای از دانسته ها و یافته ... گزارش
0 | 0
رفرنس٠٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢١مرجع، مبنا، محل رجوع، پایه، آدرسگزارش
2 | 0
لحظه ای١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٥/١٦چندلحظه، لَختی، چندگاهیگزارش
2 | 0
سازه٠٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٤ساختمان، ساختار، بناگزارش
0 | 0
رمز١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١١کُدگزارش
0 | 0
بازگشته٠٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨مراجعت کننده گزارش
0 | 0
بازگشته٠٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨returneeگزارش
0 | 0
بازگشته٠٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨برگشتهگزارش
0 | 0
نخ تسبیح٠٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧محل اتصال، حلقهٔ وصلگزارش
0 | 0
غرولند٠٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦غُرزدنگزارش
0 | 0
ضرب گرفتن٠٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦تنبک زدن، آرام و منظم روی جایی ضربه زدنگزارش
0 | 0
درامدن٠٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥بیرون شدن، بیرون آمدنگزارش
0 | 0
بیرون٠٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥در ( درشدن )گزارش
0 | 0
سران٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣رهبران، رؤسا، مسؤولان، مقامات، حاکمان، کدخدایانگزارش
2 | 0
هم اهنگی٠٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠١هارمونیگزارش
0 | 0
گویه٠٥:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٣١شعارگزارش
0 | 0
پیرانه سری٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩سالمندی، سالداریگزارش
0 | 0
غنی٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦مایه دارگزارش
0 | 1
پرید٠٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥جَستگزارش
0 | 0
جلوخان٠٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢حیاط جلوییگزارش
0 | 0
فشرده٠٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تنگِ همگزارش
0 | 0
کیشیکا٢٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٨�کیشیکاکیشیکا� صدای کشیده شدن کفش روی زمین؛ کفش گشاد یا وقتی پشتش را خوابانده اند ( رُمان �عشق در بحران� )گزارش
0 | 0
اریمان١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١٧وارونهٔ نامیراگزارش
0 | 0
صرف٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٦خوردن، نوشیدنگزارش
2 | 0
قوس٠٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١منحنی، خمیده، گنبدی، کمانی، طاق،گزارش
0 | 0
کارت٠٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩Card، کارت مقوایی، ورقه، بلیطگزارش
0 | 0
کارت٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩Cart، چرخ، ارّابه، گاری، چرخ خرید، چرخ حمل چمدان در مراکز مسافرتیگزارش
0 | 0
اپ ول٠٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩Epaulet، بند یا تسمهٔ دکمه دار روی شانهٔ پیراهن محل نصب درجه یا نشانگزارش
0 | 0
اپ ول٠٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩اِپول، نوار شانهٔ پیراهن، بند شانه پیراهن، سردوشی، تسمهٔ کوتاه دکمه دار روی شانه نظامیان و یا لباس فرم راننده هاگزارش
0 | 0
ملیح٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥مامانی، شیرین، جذّاب، خوش سخن، Cuteگزارش
0 | 1