علی راد

علی راد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهعده٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣١عُدّه= داشته | عِدّه=شمارگزارش
0 | 1
اسطوره٠٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥افسانهٔ نمادین چکیدهٔ فرهنگ باستان از دورانی که هنوز بشر نوشتار نمی دانست یا نداشتگزارش
0 | 1
اسطوره٠٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥در لغت معرَبِ استوری ( داستان ) یا هیستوری ( تاریخ ) ، چکیدهٔ فرهنگ باستان در قالب افسانه، اساوره، Myth، افسانهٔ حاویِ چکیده ای از دانسته ها و یافته ... گزارش
2 | 1
رفرنس٠٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢١مرجع، مبنا، محل رجوع، پایه، آدرسگزارش
87 | 1
لحظه ای١٠:١١ - ١٤٠٠/٠٥/١٦چندلحظه، لَختی، چندگاهیگزارش
14 | 2
سازه٠٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٤ساختمان، ساختار، بناگزارش
0 | 1
رمز١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١١کُدگزارش
0 | 1
بازگشته٠٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨مراجعت کننده گزارش
0 | 1
بازگشته٠٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨returneeگزارش
0 | 1
بازگشته٠٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨برگشتهگزارش
0 | 1
نخ تسبیح٠٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧محل اتصال، حلقهٔ وصلگزارش
0 | 1
غرولند٠٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦غُرزدنگزارش
5 | 1
ضرب گرفتن٠٧:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦تنبک زدن، آرام و منظم روی جایی ضربه زدنگزارش
0 | 1
درامدن٠٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥بیرون شدن، بیرون آمدنگزارش
5 | 1
بیرون٠٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥در ( درشدن )گزارش
0 | 1
سران٢١:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣رهبران، رؤسا، مسؤولان، مقامات، حاکمان، کدخدایانگزارش
14 | 1
هم اهنگی٠٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠١هارمونیگزارش
2 | 1
گویه٠٥:١٩ - ١٤٠٠/٠٤/٣١شعارگزارش
0 | 1
پیرانه سری٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٩سالمندی، سالداریگزارش
0 | 1
غنی٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦مایه دارگزارش
0 | 2
پرید٠٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥جَستگزارش
21 | 1
جلوخان٠٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢حیاط جلوییگزارش
0 | 0
فشرده٠٣:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تنگِ همگزارش
12 | 1
کیشیکا٢٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٨�کیشیکاکیشیکا� صدای کشیده شدن کفش روی زمین؛ کفش گشاد یا وقتی پشتش را خوابانده اند ( رُمان �عشق در بحران� )گزارش
0 | 0
اریمان١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١٧وارونهٔ نامیراگزارش
0 | 1
صرف٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٦خوردن، نوشیدنگزارش
9 | 1
قوس٠٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/١١منحنی، خمیده، گنبدی، کمانی، طاق،گزارش
2 | 0
کارت٠٩:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩Card، کارت مقوایی، ورقه، بلیطگزارش
0 | 0
کارت٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩Cart، چرخ، ارّابه، گاری، چرخ خرید، چرخ حمل چمدان در مراکز مسافرتیگزارش
0 | 0
اپ ول٠٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩Epaulet، بند یا تسمهٔ دکمه دار روی شانهٔ پیراهن محل نصب درجه یا نشانگزارش
0 | 0
اپ ول٠٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩اِپول، نوار شانهٔ پیراهن، بند شانه پیراهن، سردوشی، تسمهٔ کوتاه دکمه دار روی شانه نظامیان و یا لباس فرم راننده هاگزارش
0 | 0
ملیح٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥مامانی، شیرین، جذّاب، خوش سخن، Cuteگزارش
0 | 1
توسل٢٣:٣٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤کمک، یاری، اتکا، مددگزارش
21 | 0
تعامل٢٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤دادوستد، تبادل، اشتراک گزارش
14 | 1
حجر١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣dementia، زوال عقل، جنون، دیوانگی، الزایمر، محجوریتگزارش
7 | 0
حتما١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣به حتم، بی تردیدگزارش
7 | 1
ریسک پذیر٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢شجاع، متهور، مبتکر، پیشرو، پیشاهنگ، مسوولیت پذیر، جلودار،گزارش
0 | 0
هم اهنگی٠٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢همسازیگزارش
2 | 1
انبار٠٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢ذخیره، تلنبار، گذاشته، چیده، کنار گذاشته، روی هم چیده،گزارش
0 | 1
چیده٠٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢گذاشته، انبار، کَنده، جدا،گزارش
2 | 0
تلنبار٠٦:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢انبار، جمع، انداخته، بالاآمده، تجمیع، ریختهگزارش
5 | 1
شوکه٠٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢متحیر، سرگردان، حیران، مات، گیج، متعجب، سورپرایزگزارش
2 | 1
مسوول٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠رییس، مدیر، صاحب کار، صاحب اختیار، مدیر، مدیرکل، فرمانده، رئیسگزارش
0 | 1
مسوولیت٢٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠ریاست، سرپرستی، مدیریت، صاحب اختیاریگزارش
2 | 0
لطفا٠٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠تقاضا، تقاضا می کنم، تقاضا دارم، لطف کنید، مهر کنید، از روی لطف، از روی مهر، با لطفِ خودگزارش
7 | 1
ویو٠٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠دید، نگاه، زاویه دیدگزارش
16 | 0
مفاد٠٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩متنگزارش
5 | 1
پیشنهاد٠٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩ارائه، مطرح، طرحگزارش
2 | 0
مربوطه٠٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩مشخص شده، مرتبط،گزارش
5 | 1
حتی٠٧:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٩حتا، حتّاگزارش
5 | 1