علی رستمی

علی رستمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهabode٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٠مأواگزارش
2 | 0
come to grief١٨:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨ناکام شدن، شکست خوردن، فرجامی بد یافتنگزارش
0 | 0
settle for١٣:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤بسنده کردنگزارش
5 | 0
paisley١١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠١بُتّه جِقّهگزارش
2 | 0
individuation٢١:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١١تفرُّد، فردیّت ( روانشناسی تحلیلی یونگ ) فرایند تکوین شخصیتی منسجم و متوازن که تدریجا محتوای بیشتری از ناهشیار جمعی و فردی را یکپارچه می سازد و فرد ... گزارش
5 | 0
possessed٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/١١/١٩مُسخَّر، مفتون، مجذوب، مسحور.گزارش
2 | 1
motivated١٥:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٧انگیزه مند: This wasn't simply an innocent act out of ignorance, this is clearly motivated این صرفا کنشی سهوی و از سر نادانی نبوده، این عمل به وضوح ا ... گزارش
5 | 1
valence٢٠:١٦ - ١٣٩٩/١١/٠٦در روانشناسی به معنای ”کیفیت عاطفی“ یا ”ارزش عاطفی“یک ابژه یا موقعیت می باشد، که ممکن است مثبت، منفی، خنثی یا دوسوگرا ( Ambivalence ) باشد. این واژه ... گزارش
37 | 1
unviolated١٨:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٩نقض نشده، دست نخورده، آلوده نشده، بکر.گزارش
0 | 0
grist to the mill١٧:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٩مناسب و درخور چیزی بودن، به درد چیزی خوردن، کارآمد بودن برای موردی بخصوص، کارمایه ی چیزی را فراهم آوردن. This discovery provides good grist to t ... گزارش
5 | 0
transcend١٤:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/١٧گذار کردن [به ورای چیزی]گزارش
5 | 1
affirming١٤:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/١٧مؤید Life - affirming = مؤید زندگیگزارش
9 | 0
medicine man١٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١٥داروگر، درمانگر، حکیمِ جادوپیشه. روحانی برگزیده در قبایل بدوی ( عموما بومیان آمریکا ) که از گیاهان و مواد دیگر درکنار ورد و جادوگری، جهت درمان بیمار ... گزارش
0 | 0
theriomorphosis٢١:١٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤جانوردیسی در اسطوره شناسی دگرگون شدنِ ( عموما خدایان یا شخصیت های اساطیری ) به صورت جانوران را گویند.گزارش
0 | 0
cortical٢٠:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/١٤مربوط به کورتکس یا قشر مخ. Cortical systems = نظام های قشری مغزگزارش
16 | 0
outgrown١٥:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/١٠فرابالیدهگزارش
5 | 1
grain of salt٠٠:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٩To take something with a grain/pinch of salt مطلبی را با کمی تردید پذیرفتن، امری را با قدری تساهل و تسامح قبول کردن، پذیرفتن چیزی درحالی که [صحت] آ ... گزارش
7 | 0
initiation ceremony١٥:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧آیین تشرّف، آیین پاگشایی ( اسطوره شناسی ) : آیین های مرتبط با پذیرش فرد در یک گروه. مثلا "جشن تکلیف" شکلی از Initiation Ceremony محسوب می شود که فرد ... گزارش
2 | 0
hair of the dog١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢١صبوحی، شراب بامدادی. اشاره به این باور عامیانه و خرافی که خوردن موی سگی که فرد را گاز گرفته، منجر به تسکین درد و درمان او می شود. بر این اساس نوشید ... گزارش
5 | 0
bounded١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠مقید، تحدید شده، مهارشده.گزارش
0 | 0
precosmogonic٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨پیش کیهان زایی ( اسطوره شناسی ) : مربوط به رویدادهای پیش از پدیدآیی و زایش هستی.گزارش
0 | 0
novelization١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٨- داستان سرایی: نگارش داستان و رمان ملهم از یک رویداد واقعی، که عموما با افزودن جزئیات خیالی همراه است. - بدیع سازی، نوپدیدسازی ( روانشناسی، رفتارگ ... گزارش
2 | 0
crosstalk٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤تعامل کلامی، گفتگوی متقابل.گزارش
0 | 0
flashing١٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣تن نمایی، عورت نمایی. نمایش ناگهانی و کوتاه مدت آلت جنسی در اماکن عمومی.گزارش
14 | 0
shod١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٣١در مورد حیوانات به معنای "نعل شده" می باشد: A shod horse: اسبی نعل شده.گزارش
9 | 0
regression٠٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٦/٢٧واپس روی ( نوعی مکانیسم دفاعی در روانکاوی )گزارش
23 | 0
compatibility١٨:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٠وفاقگزارش
5 | 1
unself conscious١١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨غیرخودآگاه، ناهشیار نسبت به وضعیت خویش، شرایطی که فرد در آن نسبت به وضعیت خود ناآگاه یا بی توجه است.گزارش
9 | 0
hierarchy١٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤ساختار هرمی، هرم قدرت یا هرنوع نظام سلسله مراتبی هرم گونه.گزارش
34 | 0
mediation١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤مداخلهگزارش
30 | 1
overvaluation١٨:٢١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩بیش ارزشگذاری، ارزش و اهمیت امری را فراتر از آنچه هست ارزیابی کردن.گزارش
7 | 0
juxtaposition٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩معیت، همسایگی، همراهی و مجاورت دو چیز عموما به نحوی که در تقابل، تناقض، تضاد یا قرینگی با یکدیگر باشند.گزارش
21 | 1
exacting١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٧( فعل ) مطالبه کردن، خواستار شدن، سخت گیری کردنگزارش
7 | 1
numinosity٠٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٦قداست، رمزآلودگی، دارا بودن ویژگی های امر قدسی.گزارش
5 | 0
primordial١٦:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣پیش تاریخیگزارش
2 | 0