برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی رستمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تعامل کلامی، گفتگوی متقابل. ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

2 تن‌نمایی، عورت‌نمایی. نمایش ناگهانی و کوتاه‌مدت آلت جنسی در اماکن عمومی. ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

3 در مورد حیوانات به معنای "نعل شده" می‌باشد:
A shod horse: اسبی نعل شده.
١٣٩٩/٠٦/٣١
|

4 واپس‌روی (نوعی مکانیسم دفاعی در روانکاوی) ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

5 وفاق ١٣٩٩/٠٦/١٠
|

6 غیرخودآگاه، ناهشیار نسبت به وضعیت خویش، شرایطی که فرد در آن نسبت به وضعیت خود ناآگاه یا بی‌توجه است. ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

7 ساختار هرمی، هرم قدرت یا هرنوع نظام سلسله مراتبی هرم‌گونه. ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

8 مداخله ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

9 بیش‌ارزشگذاری، ارزش و اهمیت امری را فراتر از آنچه هست ارزیابی کردن. ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

10 معیت، همسایگی، همراهی و مجاورت دو چیز عموما به‌نحوی که در تقابل، تناقض، تضاد یا قرینگی با یکدیگر باشند. ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

11 (فعل) مطالبه کردن، خواستار شدن، سخت‌گیری کردن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

12 قداست، رمزآلودگی، دارا بودن ویژگی‌های امر قدسی. ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

13 پیش‌تاریخی ١٣٩٩/٠٥/٠٣
|