علی جادری

علی جادری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفهرست جمله های ترجمه شدهdispose of١٥:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٩
• The United States tried to dispose of its grain surpluses.
ایالات متحده تلاش کرد تا مازاد غلات خود را دور بریزد .
2 | 0
dispose of١٥:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٩
• We'll have to dispose of the mice in the house .
ما باید از شر موش ها در خانه خلاص شویم .
5 | 0
spare time١٥:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٩
• How do you spend your spare time?
چگونه اوقات فراغت خود را صرف می کنید ؟
0 | 0
spare time١٤:٥٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٩
• You could employ your spare time better.
شما می توانید بهتر از اوقات فراغت خود استفاده کنید .
0 | 0
bounce back١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٨
• She bounced back from her illness and she's ready to work again.
او سلامتی اش را دوباره به دست آورد و او دوباره آماده کار است .
5 | 0
plead١٠:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٢
• Which lawyer will be pleading his case?
کدام وکیل مدافع از پرونده اش دفاع خواهد کرد ؟
0 | 0
plead١٠:٢٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٢
• She pleaded her innocence before the judge.
اودر برابر قاضی ادعای بی گناهی کرد .
2 | 0
smattering١٥:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٠
• I know only a smattering of German.
من فقط مقدار کمی زبان آلمانی می دانم.
2 | 0
drudge١١:١٩ - ١٣٩٨/١٢/٢٠
• I wouldn't wish to have my son drudge all his life.
من نمی خوام که پسرم همه عمرش را جان بکند.
0 | 0