ترجمه‌های سکینه رضائی (٤)

بازدید
٣٨
تاریخ
٣ سال پیش
متن
Being an altruistic person, she signed up as a volunteer with an organization that helps the poor.
دیدگاه
٤١

چون او فردی نوع دوست بود، به عنوان یه داوطلب به سازمانی پیوست که به فقرا کمک میکنه.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The bridge crossed the highway.
دیدگاه
٢٩

این پل از بزرگراه عبور میکند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Caged birds sometimes pluck out their breast feathers.
دیدگاه
٠

پرندگان در قفس گاهی اوقات پرهای سینه خود را می کنند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Caged birds sometimes pluck out their breast feathers.
دیدگاه
٠

پرندگان در قفس گاهی اوقات پرهای سینه خود را می کنند یا با منقارشان می کشند.