علی اصغر سلحشور

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهatlantid١٨:٣٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٧اطلس گونه، به حالت اطلسگزارش
2 | 0
رفرنسدهی٢١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/١١Referralگزارش
0 | 1
aniconic١٣:١١ - ١٣٩٨/٠٣/٢٨غیر شمایلی، نمادینگزارش
2 | 0
tradition١٤:٣٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣مکتبگزارش
117 | 3
rubbish١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣دورریزگزارش
12 | 1
burrow٢٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢حفرهگزارش
23 | 0
prae١٩:٥٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢پیش، پیشا، پیش ازگزارش
0 | 0
catastrophist١٨:٠٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠فروگشتگزارش
0 | 0
that is١٧:٤٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠به این معنی کهگزارش
115 | 1
degenerate١٧:١٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠گمراه و کافرگزارش
14 | 0
energize١٩:٣٢ - ١٣٩٨/٠٢/١٥تحرک بخشیدن، تحریک و تشویق کردنگزارش
18 | 0
generate١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/١٥خلق کردن، آفریدنگزارش
39 | 1
framework١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/١٥الگوگزارش
69 | 1
earlier١٧:٠١ - ١٣٩٨/٠٢/١٥متقدم، قدیمیگزارش
34 | 3
category١٢:١٨ - ١٣٩٧/١٢/٢٠مقولهگزارش
37 | 1
undistinguished١٧:٥١ - ١٣٩٧/١٢/١٨غیر قابل شناسایی، غیر قابل تشخیصگزارش
12 | 1
restruct١٤:٣٠ - ١٣٩٧/١٢/١٣از نو بنیان نهادن، دوباره ساختنگزارش
2 | 0
separateness١٤:٢٦ - ١٣٩٧/١٢/١٣انفکاکگزارش
12 | 1
achaemenid١٢:٥٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٥ Achaemnian : هخامنشیان achaemenids: هخامنشی ها Achaemenid: هخامنشیگزارش
60 | 0
bundahishn١١:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٥بندهشنگزارش
0 | 0
mischwesen١٨:٥٠ - ١٣٩٧/١١/٢٨موجودات دو رگه و ترکیبیگزارش
2 | 0
stylized١٧:١٢ - ١٣٩٧/١١/٢٧مسبَکگزارش
14 | 4
ethnohistory١١:٥٢ - ١٣٩٧/١١/١٨تاریخ یک قوم و نژادگزارش
0 | 0
ethnohistory١١:٥٢ - ١٣٩٧/١١/١٨تاریه قومیگزارش
0 | 0
denial of coevalness١٥:١٥ - ١٣٩٧/١١/١٥انکار همعصری ( یکی از دیدگاه های یوهانس فابیان، انسان شناس آلمانی )گزارش
2 | 0
aligning١٢:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/٢٩همسو کردنگزارش
23 | 0
object٢١:٤٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٨دادهگزارش
62 | 6
powerful١٧:١٤ - ١٣٩٧/١٠/٢٨تأثیرگذارگزارش
281 | 1
reassessment١٠:٣١ - ١٣٩٧/١٠/٢٥بازبینی و اصلاحگزارش
14 | 1
post processualism٢١:٥٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٤فرا روندگرایی، فرا فرایندیگزارش
2 | 0
processualism٢١:٥٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٤روندگرایی، فرایندیگزارش
2 | 0
espousal٢٠:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٤اقتباس و بهره گیریگزارش
2 | 0
suggest٢٠:١٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٤خاطر نشان ساختنگزارش
67 | 3
construction١٦:٤٠ - ١٣٩٧/١٠/٢٤ایجاد و آفرینشگزارش
18 | 1
construction١٦:٣٩ - ١٣٩٧/١٠/٢٤خلق و ایجادگزارش
14 | 1
merit٢٢:١٥ - ١٣٩٧/١٠/٢٣توانایی و استعدادگزارش
14 | 1
unproblematic١١:٠٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٣غیر مسئله سازگزارش
18 | 1
sleight of hand١٨:٣٣ - ١٣٩٧/١٠/٢١ترفندگزارش
21 | 0
look at١٢:٤٢ - ١٣٩٧/١٠/٢١نظر افکندن، اندیشیدنگزارش
62 | 3
broader١١:١٥ - ١٣٩٧/١٠/١٩جامع ترگزارش
74 | 1
aging١١:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/١٩قدمت و کهنگیگزارش
12 | 1
recyclability٢١:٣٤ - ١٣٩٧/١٠/١٨قابلیت استفاده دوباره، قابلیت بازیافتگزارش
9 | 0
draw on١٥:٢٤ - ١٣٩٧/١٠/١٨ترسیم کردنگزارش
14 | 2
dispersal into١٥:٢٠ - ١٣٩٧/١٠/١٨فروپاشی و از هم گسیختگیگزارش
2 | 0
deeper٢٣:٣٢ - ١٣٩٧/١٠/١٧جامع ترگزارش
39 | 3
reassert١٠:٥٨ - ١٣٩٧/١٠/١٧دوباره صحه گذاشتن، دوباره تاکید کردنگزارش
18 | 0
modernization١٢:١٥ - ١٣٩٧/١٠/١٤نوگراییگزارش
12 | 0
متصلب١٨:٠٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦sedimentedگزارش
9 | 0
chronotope١٥:٢٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦الگوی زمان - مکانگزارش
9 | 0
voice١٥:١١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦لحن و آواگزارش
14 | 1