علی اصغر سلحشور

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbeaded١٧:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٩دانه ای، مهره مانندگزارش
7 | 0
ritual١٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٨مناسک آیینیگزارش
34 | 0
summarized١٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٨چکیده شده، چکیده وارگزارش
9 | 0
occur١١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٨پدیدار شدن، نمایان شدن، آشکار شدنگزارش
51 | 2
گو١٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٧گَوو در زبان لری بختیاری به معنی برادرگزارش
9 | 1
sherd١٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٦تکه، قطعه ( ابزار و شیء )گزارش
0 | 0
dating١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٥تاریخگذاریگزارش
37 | 3
fierce١٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٤دژم، شرزهگزارش
12 | 1
nonexistent١٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٤ناموجودگزارش
9 | 1
aka١٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٢موسوم بهگزارش
32 | 0
lead up١٧:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٢بسترسازی مقدمه سازیگزارش
12 | 0
scholarship١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٢پژوهش علمیگزارش
37 | 1
harmonizing١٧:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/١١هماهنگ کننده سازگار کننده وفق دهندهگزارش
7 | 0
theophoric١٤:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/١١خدای نامگزارش
2 | 0
by convention١٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٥/١١طبق سنت بر اساس عرف موجودگزارش
41 | 0
misrepresentation١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/١١بازنمایی نادرستگزارش
37 | 0
seminar١٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٥/١١هم اندیشیگزارش
9 | 1
vocabulary١٢:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨بیان، زبان به عنوان نمونه: visual vocabulary: بیان بصری یا musical vocabulary: زبان موسیقیاییگزارش
34 | 2
syncretization١٧:٤٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦ترکیب آمیزش تلفیق گزارش
5 | 0
courant١٢:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦در حال جست و خیز گزارش
0 | 0
pairing١١:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦با هم توامان با همدیگرگزارش
14 | 1
girtablullu١١:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥کژدم - مردها یا گیرتابلولوها ( کژدم مردها بر هنرهای دیداری و بصری مانند نقوش برجسته، مهرها و غیره در دنیای باستان و به ویژه شرق نزدیک پدیدار شده اند ... گزارش
0 | 0
apotropaic١٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥دافع نیروهای شرور دافع چشم بد دافع نیروهای اهریمنیگزارش
2 | 0
note١٣:٤٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٤خاطر نشان کردن اشاره کردن بیان کردن ابراز داشتنگزارش
67 | 1
مهرسازی١٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢glypticگزارش
0 | 0
prolonged١١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢بلند و درازگزارش
14 | 0
devotional١٨:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠١وقفی و پیشکشیگزارش
7 | 1
variety١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠١گسترهگزارش
39 | 3
inaction١٨:١٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠١عملاً، فعالانهگزارش
18 | 1
marchant١٧:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠١در حال قدم زدن یا گام برداشتنگزارش
5 | 0
alive١٥:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠١شاداب و پر انرژیگزارش
25 | 5
referent١٩:٢٨ - ١٣٩٨/٠٤/٣١محل رجوع، محل مراجعه ( به چیزی یا شخصی )گزارش
18 | 0
consciously١٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٤/٣١عامدانه به صورت عمدی عمداًگزارش
16 | 1
gesture١٨:٤٢ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠حالتگزارش
21 | 1
fluid١٨:٣٤ - ١٣٩٨/٠٤/٣٠منعطف، انعطاف پذیرگزارش
71 | 1
mazdean١٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩مزدایی، مرتبط با اهورامزداگزارش
5 | 0
dislodge١٨:٢٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩کنار نهادن، کنار گذاشتنگزارش
7 | 1
founder١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩ایجاد کنندهگزارش
14 | 1
glory١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩فَر یا فرهگزارش
2 | 0
for that١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩در همین راستاگزارش
25 | 0
potent١١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩تاثیرگذار و کارامدگزارش
57 | 0
richly١٤:٠٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨غنماندی، دارای غناگزارش
7 | 1
atlantid١٨:٣٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٧اطلس گونه، به حالت اطلسگزارش
2 | 0
رفرنسدهی٢١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٤/١١Referralگزارش
0 | 1
aniconic١٣:١١ - ١٣٩٨/٠٣/٢٨غیر شمایلی، نمادینگزارش
2 | 0
tradition١٤:٣٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣مکتبگزارش
113 | 2
rubbish١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٣دورریزگزارش
12 | 1
burrow٢٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢حفرهگزارش
23 | 0
prae١٩:٥٠ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢پیش، پیشا، پیش ازگزارش
0 | 0
catastrophist١٨:٠٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٠فروگشتگزارش
0 | 0