علی اصغر سلحشور

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهglocalization١٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/١١جهان - محلی شدن ( ترکیبی از جهانی شدن و محلی شدن )گزارش
12 | 1
connectivity٠٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/١١پیوند، ارتباطگزارش
12 | 0
sacredness٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩پاکی سپندینگیگزارش
5 | 0
parvenus١٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩تازه به دوران رسیده، نوکیسهگزارش
5 | 0
indivisibility٢١:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣تقسیم ناپذیری جدا نشدنیگزارش
9 | 0
alterity١٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢ناهمسانی تنوع گوناگونیگزارش
5 | 0
concern٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠١دل نگرانی دلواپسی دلمشغولیگزارش
21 | 0
heterogenous١٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩ناهمگونگزارش
16 | 0
barrow٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨تپه، تل، پشتهگزارش
16 | 0
reciprocity٢٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨برهمکنش، کنش و واکنشگزارش
5 | 1
artefact١٩:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧دست افزار، دست ساختهگزارش
23 | 1
macrocosmic٠٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦کلان جهانیگزارش
2 | 0
microcosmic٠٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦خرد جهانیگزارش
2 | 0
put back١٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥سر جای خود نشاندن بازنشاندن در جای خودگزارش
5 | 0
worshiper١٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢١پرستش کننده پرستشگرگزارش
5 | 0
high status١٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٨/٢١بلند مرتبه جایگاه عالی و رفیعگزارش
14 | 0
CAP١١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٤درپوش، سرپوش، کلاهکگزارش
7 | 0
تازه بنیاد١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٣/١٤نوبنیاد، تازه تأسیسگزارش
0 | 0
muhdif١٧:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٣مُضیف، مهمانسرا، خانه های مشخص عرب هاگزارش
0 | 0
prudently١٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/١١بادوراندیشی، محتاطانهگزارش
7 | 0
divine eyes١٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/١٠چشمان برزخیگزارش
0 | 0
relief١٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩نقش برجستهگزارش
41 | 1
attach١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧افزودن، اضافه کردنگزارش
7 | 0
undifferentiated١٢:١٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧جدایی ناپذیر، جداناشدنیگزارش
7 | 0
vexed١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦غامض، گیج کننده، مبهمگزارش
18 | 0
carved١٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦تراشیده شده، تراش خوردهگزارش
16 | 1
in appearance١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦از نظر ظاهریگزارش
2 | 0
surprisingly١١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦به طرز شگفتیگزارش
7 | 0
enquiry١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦پژوهش، تحقیق، جستارگزارش
9 | 0
fortuitous١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤خوشایند، باب میلگزارش
7 | 1
self contained١٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢درونگراگزارش
9 | 1
sphere١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢حیطهگزارش
60 | 0
painted١٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢منقوشگزارش
7 | 1
military occupation١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨اشغال نظامیگزارش
5 | 0
gratuitously١١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨بی دلیل، بی سببگزارش
2 | 0
familiar١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧آگاه، مطلع، مأنوسگزارش
12 | 1
wide ranging١٤:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦گستره فراوان، گستردهگزارش
2 | 1
وابسته به باستان شناسی٢٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤باستان شناختیگزارش
0 | 0
timelessness١٨:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣ابدیت، نامتناهی بودنگزارش
5 | 0
likelihood١٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢راستی آزماییگزارش
23 | 1
crenellated١٦:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢کنگره دار، کنگره مانند، دندانه دار برای نمونه: crenellated crown : تاج کنگره دارگزارش
0 | 0
firsthand١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢١دست اول، نو، ابتکاری، تازه برای نمونه: first - hand research: پژوهش دست اول یا نوگزارش
2 | 0
extension١٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢١ضمیمه، پیوستگزارش
21 | 0
literate١٩:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠فرهیختهگزارش
21 | 1
militarization١٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠نظامی گریگزارش
0 | 1
governability١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٩حکومت پذیریگزارش
0 | 1
simplistically١١:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٩ساده انگارانهگزارش
7 | 0
hypothetically٢٠:١١ - ١٣٩٩/٠٢/١٨به ظاهر، به طور فرضیگزارش
14 | 0
provocative١٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٨دلگرم کننده، مشوّقگزارش
5 | 1
incarnated١٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٨مجسمگزارش
0 | 0