علی اصغر سلحشور

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrechristening١٣:١٢ - ١٣٩٩/١١/٢٨نامگذاری دوبارهگزارش
0 | 0
in reference to١١:٢٥ - ١٣٩٩/١١/٢٨در ارتباط با در رابطه باگزارش
7 | 0
unevenly٢١:١٢ - ١٣٩٩/١١/٢٧به طور ناهمگون به شکل ناهمسانگزارش
9 | 0
effect١٠:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٢٦اجرا کردن پیاده کردن عملی کردنگزارش
9 | 1
prehistorian٢١:٣١ - ١٣٩٩/١١/٢٣پیش از تاریخی کار کارشناس دوره پیش از تاریخگزارش
0 | 0
addresser١١:١٩ - ١٣٩٩/١١/١٢فرستنده، ارسال کنندهگزارش
0 | 0
redistribution٢٠:٥٦ - ١٣٩٩/١١/٠٩بازپخش، پخش و انتشار دوبارهگزارش
12 | 0
prestigious٢١:١٧ - ١٣٩٩/١٠/١٨شأن زا برای نمونه : prestigious goods: کالاهای شأن زاگزارش
5 | 1
high order١٣:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٧والامرتبه والارتبه بلندمرتبهگزارش
2 | 0
representational٢١:٣١ - ١٣٩٩/١٠/١٦بازنمایی شدهگزارش
9 | 0
animacy٢١:١٣ - ١٣٩٩/١٠/١٤جانداری جاندار بودنگزارش
2 | 0
minimalist١٤:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/١٠کمینه گراگزارش
25 | 1
insubmissive١٣:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/١٠گردنکش سرکش طغیانگرگزارش
2 | 0
coronation ceremony١٠:١٩ - ١٣٩٩/١٠/١٠مراسم تاجگذاریگزارش
2 | 0
inalienable٢٠:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٩جدانشدنی تفکیک ناپذیرگزارش
7 | 0
impaling١١:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٦به چهار میل کشیدن بر چوب آویختن سوراخ کردن ( بدن و تن )گزارش
2 | 0
rebuilder١١:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥بازسازنده گزارش
2 | 0
signifying١٠:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥نشانگر بیانگر نشان دهندهگزارش
2 | 0
corroborating٠٩:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٤تکمیلی گزارش
2 | 0
unimpeachably١١:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٠١بدون تردید بی تردید بدون شکگزارش
2 | 0
mound١٠:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠١پشته، تپه، تلگزارش
9 | 0
fatally١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨به ناچار ناخواستهگزارش
2 | 0
jealously١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨رشک برانگیزگزارش
5 | 0
feasting٢٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧جشن بزم سور عیشگزارش
5 | 0
unguardedly١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧با بی دقتی با بی احتیاطی به صورت نسنجیدهگزارش
2 | 0
miscategorized١١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦طبقه بندی نادرست دسته بندی غلط طبقه بندی اشتباهگزارش
2 | 0
meagreness١٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥ناچیز بودن ناکافی بودنگزارش
2 | 0
cross culturally٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣میان فرهنگیگزارش
5 | 0
individuality٢٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣individual: بخش ناپذیر individuality : بخش ناپذیری گزارش
7 | 1
misunderstanding١٩:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣برداشت نادرست بدفهمیگزارش
16 | 0
hegemonical١٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣سلطه طلبانه استیلاجویانهگزارش
2 | 0
reconciling٢٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢سازگاری انطباق تطابقگزارش
14 | 0
encompassment٢٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢دربرگیری تسریگزارش
2 | 0
on some level١٤:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠تا اندازه ایگزارش
9 | 0
unsurprisingly١٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠جای شگفتی نیست گزارش
7 | 1
correspondence٠٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠سازگاری همخوانی تطابقگزارش
9 | 0
rulership١١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٧حکمرانیگزارش
2 | 0
inseparable٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٦جدانشدنی بخش ناپذیرگزارش
14 | 0
inseparability٢١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٥بخش ناپذیری تقسیم ناپذیریگزارش
2 | 0
willingly١٤:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/١٥با رضایت خاطر به خواست خود با طیب خاطرگزارش
9 | 0
monumentalization١٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٥یادمان سازیگزارش
2 | 0
laconically١٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٥به صورت اختصاری به صورت چکیده وارگزارش
5 | 0
laconical١٠:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٥به اختصار به صورت چکیده به طور خلاصهگزارش
2 | 0
chamber١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٣اتاق کوچک اتاقکگزارش
9 | 0
reascend١٤:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/١٣دوباره بالا رفتن دوباره صعود کردنگزارش
5 | 0
campaign١٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٣عملیات کاوش ( در باستان شناسی )گزارش
5 | 0
imagination٢٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٩/١١پنداشت، تصور، پندارگزارش
12 | 1
isomorphic٢٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/١١همگن، همگون، یکدست، یکنواخت، همسانگزارش
12 | 0
honoured١٤:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/١١مهم، پرافتخار، برجسته، شناخته شدهگزارش
5 | 0
standardization١٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٩/١١همگون سازی یکسان سازی همسان سازیگزارش
7 | 0