علی اصغر سلحشور

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmonumentality١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤یادمانی بودن یادمان تاریخی بودنگزارش
0 | 0
journal entry١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧دفتر ثبت اقلام روزانهگزارش
12 | 1
go forth١٥:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤خارج شدن بیرون رفتنگزارش
5 | 0
sacristan١٥:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢خادم مکان دینی و آیینی مانند زیارتگاه، معبد، کلیساگزارش
0 | 0
conformity١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢١یک ریختی همریختی همسانیگزارش
7 | 1
top down١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٣سلسله مراتبی top - down system: نظام سلسله مراتبیگزارش
9 | 0
homogenization١٥:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧همگون سازی یکدست سازیگزارش
5 | 0
exclusion١٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧محو ستردن پاک کردنگزارش
2 | 1
well to do١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧دولتمند و مرفهگزارش
0 | 0
res gestae١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧واژه لاتینی که چندین معنی دارد، از جمله: دستاورد رویداد بزرگ همگانی شرح زندگی خود یا زندگی نامه شخصی ( authobiography )گزارش
0 | 0
syncretistic١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦التقاطی تلفیقیگزارش
2 | 0
indistinguishably١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤به صورت نامتمایزگزارش
0 | 0
baldachin١١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤آسمانه، سایبان canopy= baldachinگزارش
0 | 0
procession١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣موکب ( در مراسم مذهبی )گزارش
2 | 0
back to back١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣به هم پشت کرده پشت به پشتگزارش
2 | 0
polyethnic١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠چند قومی چند نژادیگزارش
0 | 0
prescriptive١٥:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠تحمیلی دستوریگزارش
12 | 0
complicated١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٩غامض گزارش
7 | 0
web١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٩شبکه web of roads: شبکه راههاگزارش
7 | 1
pavilion١١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٩کوشکگزارش
5 | 1
nonhistoric١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٦غیرتاریخیگزارش
2 | 0
ill termed١٢:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٦اصطلاح نادرست عبارت نادرستگزارش
2 | 0
sided١٥:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١١جانبدارانهگزارش
2 | 0
penetrate١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٢/١١رخنه کردن سرایت کردنگزارش
7 | 1
brag١٢:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/١١خودستایی، لاف و گزافگزارش
5 | 0
pax persica١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/١١آشتی و صلح پارسیگزارش
2 | 0
by favor١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩به لطف به مرحمت به کمک و یاریگزارش
2 | 0
self presentation١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩معرفی خودگزارش
5 | 1
disseminate١٢:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٩disseminate= Promulgate: انتشار دادن، ترویج کردنگزارش
5 | 0
improved١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥شکوفا رشد یافته پر رونق آبادگزارش
7 | 1
deported١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥تبعیدی تبعید شدهگزارش
2 | 0
revolting١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤شورشی شورشگر طغیانگرگزارش
2 | 1
novelty١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠١نوآوری ابداع ابتکارگزارش
25 | 0
underscore١٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٣١برجسته کردن تاکید کردن تمرکز کردنگزارش
14 | 0
merlon١٥:٣١ - ١٤٠٠/٠١/٣٠دیوارک جان پناه کنگره دارگزارش
2 | 0
anepigraphic١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٨uninscribed :نوشته نشده، نانوشته، نامکتوبگزارش
2 | 0
inevitable١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٦ناگزیر گریزناپذیرگزارش
16 | 0
self governing١١:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٤مستقل، خودمختارگزارش
2 | 0
modeling١٠:١١ - ١٤٠٠/٠١/١٩الگوسازیگزارش
12 | 0
in regard to٢٢:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٥in regard to: با توجه به regarding: با توجه به concerning: با توجه به with respect to: با توجه به given: با توجه بهگزارش
21 | 0
ethnographic٢٠:١٧ - ١٣٩٩/١٢/١٤مربوط به قوم نگاری قوم نگارانهگزارش
16 | 0
programmatically١١:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/١٢به صورت برنامه ریزی شده با برنامه ریزیگزارش
7 | 0
reprint٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/١١چاپ دوباره بازنشرگزارش
5 | 0
fall apart٢٠:٢٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٦فروپاشیدن متلاشی شدنگزارش
5 | 0
occupational٢٠:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٢سکونتی زیستی استقراریگزارش
16 | 4
hunt for١٦:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٣٠به دنبال در جستجوی در پیگزارش
9 | 0
undemonstrative١٤:٤٢ - ١٣٩٩/١١/٢٨ثابت نشده تایید نشدهگزارش
0 | 0
unattested١٤:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٨اثبات نشده تایید نشده نامطمئنگزارش
0 | 0
deliberated١٤:٠٠ - ١٣٩٩/١١/٢٨عمدی تعمدی عامدانهگزارش
2 | 0
officeholder١٣:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨دیوانسالار صاحب منصب دولتیگزارش
0 | 0