علی اصغر سلحشور

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhow much١٢:٠٧ - ١٤٠١/٠٩/١٧تا چه اندازهگزارش
0 | 0
cream١١:٣٣ - ١٤٠١/٠٩/١٥سرامد گل سرسبدگزارش
0 | 0
in no uncertain terms١٧:١٧ - ١٤٠١/٠٩/١١قویاً به شدت به صراحت به روشنیگزارش
0 | 0
led to victory٢١:١٤ - ١٤٠١/٠٩/١٠باعث موفقیت شدن باعث برد شدن موفق گردانیدنگزارش
0 | 0
not coincidentally١٩:٥١ - ١٤٠١/٠٩/٠٥تصادفی نیست که اتفاقی نیست کهگزارش
0 | 0
underlay٢١:٢٧ - ١٤٠١/٠٨/٢٣زمینه سازگزارش
2 | 0
disaffected٢١:٠٦ - ١٤٠١/٠٨/٢٢ناخشنود ناخرسندگزارش
2 | 0
fictionalized٢١:٢٣ - ١٤٠١/٠٨/٢١تخیلی افسانه ایگزارش
2 | 0
doofus١٥:٠٧ - ١٤٠١/٠٨/١٨ساده لوح احمقگزارش
0 | 1
goat herder١٩:٤٧ - ١٤٠١/٠٨/١٧بزچرانگزارش
2 | 0
by analogy١٦:٠٤ - ١٤٠١/٠٨/١٧در مقام مقایسهگزارش
2 | 0
humiliator١٠:٣٦ - ١٤٠١/٠٨/١٧خوار کنندهگزارش
2 | 0
birth name١٩:٥٩ - ١٤٠١/٠٨/١٦زادنام ( نامی که هنگام زاده شدن یک فرد به او داده می شود ) نام تولدگزارش
2 | 0
discomfort١٨:١٦ - ١٤٠١/٠٨/١٦سختی دشواری دردسرگزارش
2 | 0
implore١٤:٢٧ - ١٤٠١/٠٨/١٦اذعان کردن اقرار کردن شهادت دادنگزارش
2 | 0
pay homage to١٢:١٢ - ١٤٠١/٠٨/١٦ادای دِین کردنگزارش
2 | 0
seminar paper٢٠:١٢ - ١٤٠١/٠٨/١٣مقاله همایشیگزارش
2 | 0
where possible١٩:٠٦ - ١٤٠١/٠٨/١٣تا حد امکانگزارش
2 | 0
well cut١٠:٥٧ - ١٤٠١/٠٨/١٠خوش تراشگزارش
5 | 0
shekel١٧:٠٩ - ١٤٠١/٠٨/٠٩سکه نقره در دوره هخامنشیگزارش
2 | 0
rereading١١:٥٠ - ١٤٠١/٠٨/٠٩بازخوانیگزارش
0 | 1
import duty٢٠:٣٦ - ١٤٠١/٠٨/٠٨عوارض وارداتگزارش
2 | 0
fineness١٤:٤٠ - ١٤٠١/٠٨/٠٨خلوص ( درباره سکه )گزارش
2 | 0
supplier١٣:١٨ - ١٤٠١/٠٨/٠٧تدارک بیندهگزارش
2 | 0
effectively٢٠:٤٤ - ١٤٠١/٠٨/٠٦با کاراییگزارش
2 | 0
unprovenanced٠٩:٢٨ - ١٤٠١/٠٨/٠٦بدون خاستگاه و مبدأ بدون منشأگزارش
2 | 0
provenanced٠٩:٢٨ - ١٤٠١/٠٨/٠٦دارای خاستگاه دارای منشأگزارش
2 | 0
set down١٩:٣٦ - ١٤٠١/٠٨/٠٥پایین آوردن به زمین گذاشتنگزارش
2 | 0
unorthodox١٢:٠٨ - ١٤٠١/٠٨/٠٤نامتعارف غیر متعارف نامعمول غیر معمول غیر عادیگزارش
5 | 0
high backed١٠:٢٤ - ١٤٠١/٠٨/٠٤تکیه گاه بلند ( درمورد صندلی، تخت ) high - backed throne: تختی با تکیه گاه بلندگزارش
5 | 0
everted١٩:٢٤ - ١٤٠١/٠٨/٠٣برگشته برای مثال everted rim: لبه برگشته ( در مبحث سفال در باستان شناسی )گزارش
5 | 0
gauging١٢:١٥ - ١٤٠١/٠٨/٠٣سنجشگزارش
0 | 0
prejudice١٤:٠٦ - ١٤٠١/٠٨/٠٢سوگیری جانبداری پیش داوریگزارش
0 | 0
stereotypical١١:٤٣ - ١٤٠١/٠٨/٠٢قالبیگزارش
0 | 0
sinecure١١:٢١ - ١٤٠١/٠٨/٠٢افتخاری ( مانند القاب و عناوین افتخاری ) تشریفاتیگزارش
0 | 0
their ilk٠٩:٤٣ - ١٤٠١/٠٨/٠٢مانند آنهاگزارش
0 | 0
self representation١٠:٥٢ - ١٤٠١/٠٨/٠١بازنمایی خود بازنمایی خویشگزارش
0 | 0
bearing١٠:٢٦ - ١٤٠١/٠٨/٠١دربردارنده دارای دارندهگزارش
2 | 0
carrying١٠:٠١ - ١٤٠١/٠٨/٠١نگه دارنده نگاه دارنده حامل حمل کنندهگزارش
0 | 0
attentive١١:٥٢ - ١٤٠١/٠٧/٣٠هوشیار هشیار آگاهگزارش
2 | 0
attributed١١:٤٢ - ١٤٠١/٠٧/٣٠منسوب منتسب مربوط مرتبطگزارش
2 | 0
unattributed١١:٤١ - ١٤٠١/٠٧/٣٠نامرتبط نامربوط نسبت داده نشدهگزارش
0 | 0
far right١٠:٤٨ - ١٤٠١/٠٧/٣٠منتهی الیه سمت راست ( درباره تصویر و صحنه )گزارش
0 | 0
disproportionate١٠:٥٥ - ١٤٠١/٠٧/٢٧نامعمول نامتجانس ناجورگزارش
0 | 0
usefully٠٩:٢٥ - ١٤٠١/٠٧/٢٧به صورت ثمربخش با کاراییگزارش
0 | 0
worn١٦:٢٤ - ١٤٠١/٠٧/٢٦آسیب دیده صدمه دیدهگزارش
2 | 0
deceased١٦:١٧ - ١٤٠١/٠٧/٢٦درگذشتهگزارش
0 | 0
iconoclastic١٥:٤٠ - ١٤٠١/٠٧/٢٦از میان بردن تمثال و شمایلگزارش
0 | 0
that said١٩:٥٨ - ١٤٠١/٠٧/٢٥با این همه با این تفسیرگزارش
2 | 1
material١٩:٥٦ - ١٤٠١/٠٧/٢٥مواد فرهنگی، داده ها ( در باستان شناسی )گزارش
2 | 0