برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 جامع تر ١٣٩٧/١٠/١٩
|

252 قدمت و کهنگی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

253 قابلیت استفاده دوباره، قابلیت بازیافت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

254 ترسیم کردن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

255 فروپاشی و از هم گسیختگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

256 جامع تر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

257 دوباره صحه گذاشتن، دوباره تاکید کردن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

258 نوگرایی ١٣٩٧/١٠/١٤
|

259 sedimented ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

260 الگوی زمان-مکان ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

261 لحن و آوا ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

262 دقیق تر ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

263 tradition ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

264 practice ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

265 نشانه ای ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

266 تبر دستی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

267 مناسک مذهبی، مناسک آیینی ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

268 ترجمان، بازگردان ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

269 بازاندیشی، تفکر دوباره ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|