برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 تاثیرگذار و کارامد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

202 غنماندی، دارای غنا ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

203 اطلس گونه، به حالت اطلس ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

204 Referral ١٣٩٨/٠٤/١١
|

205 غیر شمایلی، نمادین ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

206 مکتب ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

207 دورریز ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

208 حفره ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

209 پیش، پیشا، پیش از ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

210 فروگشت ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

211 به این معنی که ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

212 گمراه و کافر ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

213 تحرک بخشیدن، تحریک و تشویق کردن ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

214 خلق کردن، آفریدن ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

215 الگو ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

216 متقدم، قدیمی ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

217 مقوله ١٣٩٧/١٢/٢٠
|

218 غیر قابل شناسایی، غیر قابل تشخیص ١٣٩٧/١٢/١٨
|

219 از نو بنیان نهادن، دوباره ساختن ١٣٩٧/١٢/١٣
|

220 انفکاک ١٣٩٧/١٢/١٣
|

221
Achaemnian : هخامنشیان
achaemenids: هخامنشی ها
Achaemenid: هخامنشی
١٣٩٧/١٢/٠٥
|

222 بندهشن ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

223 موجودات دو رگه و ترکیبی ١٣٩٧/١١/٢٨
|

224 مسبَک ١٣٩٧/١١/٢٧
|

225 تاریه قومی ١٣٩٧/١١/١٨
|

226 تاریخ یک قوم و نژاد ١٣٩٧/١١/١٨
|

227 انکار همعصری (یکی از دیدگاه های یوهانس فابیان، انسان شناس آلمانی) ١٣٩٧/١١/١٥
|

228 همسو کردن ١٣٩٧/١٠/٢٩
|

229 داده ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

230 تأثیرگذار ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

231 بازبینی و اصلاح ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

232 روندگرایی، فرایندی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

233 فرا روندگرایی، فرا فرایندی ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

234 اقتباس و بهره گیری ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

235 خاطر نشان ساختن ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

236 ایجاد و آفرینش ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

237 خلق و ایجاد ١٣٩٧/١٠/٢٤
|

238 توانایی و استعداد ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

239 غیر مسئله ساز ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

240 ترفند ١٣٩٧/١٠/٢١
|

241 نظر افکندن، اندیشیدن ١٣٩٧/١٠/٢١
|

242 جامع تر ١٣٩٧/١٠/١٩
|

243 قدمت و کهنگی ١٣٩٧/١٠/١٩
|

244 قابلیت استفاده دوباره، قابلیت بازیافت ١٣٩٧/١٠/١٨
|

245 ترسیم کردن ١٣٩٧/١٠/١٨
|

246 فروپاشی و از هم گسیختگی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

247 جامع تر ١٣٩٧/١٠/١٧
|

248 دوباره صحه گذاشتن، دوباره تاکید کردن ١٣٩٧/١٠/١٧
|

249 نوگرایی ١٣٩٧/١٠/١٤
|

250 sedimented ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|