برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 گَوو در زبان لری بختیاری به معنی برادر ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

152 تکه، قطعه (ابزار و شیء) ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

153 تاریخگذاری ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

154 دژم، شرزه ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

155 ناموجود ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

156 موسوم به ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

157 بسترسازی
مقدمه سازی
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

158 پژوهش علمی ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

159 هماهنگ کننده
سازگار کننده
وفق دهنده
١٣٩٨/٠٥/١١
|

160 خدای نام ١٣٩٨/٠٥/١١
|

161 طبق سنت
بر اساس عرف موجود
١٣٩٨/٠٥/١١
|

162 بازنمایی نادرست ١٣٩٨/٠٥/١١
|

163 هم اندیشی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

164 بیان، زبان
به عنوان نمونه:
visual vocabulary: بیان بصری
یا musical vocabulary: زبان موسیقیایی
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

165 ترکیب
آمیزش
تلفیق
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

166 در حال جست و خیز
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

167 با هم
توامان
با همدیگر
١٣٩٨/٠٥/٠٦
|

168 کژدم- مردها یا گیرتابلولوها(کژدم مردها بر هنرهای دیداری و بصری مانند نقوش برجسته، مهرها و غیره در دنیای باستان و به ویژه شرق نزدیک پدیدار شده اند). ١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

169 دافع نیروهای شرور
دافع چشم بد
دافع نیروهای اهریمنی
١٣٩٨/٠٥/٠٥
|

170 خاطر نشان کردن
اشاره کردن
بیان کردن
ابراز داشتن
١٣٩٨/٠٥/٠٤
|

171 glyptic ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

172 بلند و دراز ١٣٩٨/٠٥/٠٢
|

173 وقفی و پیشکشی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

174 گستره ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

175 عملاً، فعالانه ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

176 در حال قدم زدن یا گام برداشتن ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

177 شاداب و پر انرژی ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

178 محل رجوع، محل مراجعه (به چیزی یا شخصی) ١٣٩٨/٠٤/٣١
|

179 عامدانه
به صورت عمدی
عمداً
١٣٩٨/٠٤/٣١
|

180 حالت ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

181 منعطف، انعطاف پذیر ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

182 مزدایی، مرتبط با اهورامزدا ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

183 کنار نهادن، کنار گذاشتن ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

184 ایجاد کننده ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

185 فَر یا فره ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

186 در همین راستا ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

187 تاثیرگذار و کارامد ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

188 غنماندی، دارای غنا ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

189 اطلس گونه، به حالت اطلس ١٣٩٨/٠٤/٢٧
|

190 Referral ١٣٩٨/٠٤/١١
|

191 غیر شمایلی، نمادین ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

192 مکتب ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

193 دورریز ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

194 حفره ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

195 پیش، پیشا، پیش از ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

196 فروگشت ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

197 به این معنی که ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

198 گمراه و کافر ١٣٩٨/٠٣/٢٠
|

199 تحرک بخشیدن، تحریک و تشویق کردن ١٣٩٨/٠٢/١٥
|

200 خلق کردن، آفریدن ١٣٩٨/٠٢/١٥
|