برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 کنگره دار، کنگره مانند، دندانه دار
برای نمونه: crenellated crown : تاج کنگره دار
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

102 دست اول، نو، ابتکاری، تازه
برای نمونه: first- hand research: پژوهش دست اول یا نو
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

103 ضمیمه، پیوست ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

104 فرهیخته ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

105 فرهیخته ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

106 نظامی گری ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

107 حکومت پذیری ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

108 ساده انگارانه ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

109 به ظاهر، به طور فرضی ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

110 دلگرم کننده، مشوّق ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

111 مجسم ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

112 درخشان، درخشنده، تابناک ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

113 تقابل ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

114 امور همگانی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

115 احتجاجی، استدلالی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

116 جهان شمول، فراگیر، جهانی، عالمگیر ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

117 مانع ایجاد کردن، مسدود کردن، بند آوردن ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

118 انتشار، پراکنش ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

119 گردنده ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

120 نامعمول، نامتعارف ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

121 افزون بر ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

122 بلند و مرتفع ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

123 باستانی، قدیمی، کهن ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

124 بازتاب دادن، انعکاس دادن ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

125 ردیفی، در صف ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

126 روزآمد ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

127 پرخاشگر، مهاجم، ستیزه گر ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

128 نافذ، چشمگیر ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

129 شناخته شدن، مشخص شدن ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

130 قانون، عدالت ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

131 فراروندگرا، پساروندگرا ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

132 روندگرا ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

133 سیاهه، فهرست، ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

134 معنادار، با مفهوم ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

135 مهرسازی، هنر مهرسازی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

136 ردیابی شدنی، قابل شناسایی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

137 مشارکت، تعامل، برهمکنش ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

138 گزاره ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

139 متعارض، متضاد، متقابل ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

140 خرپشته ای، شیروانی شکل ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

141 به شدت، به طور جدی، به صورت فعال ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

142 نوشته دار، مکتوب، نوشته شده ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

143 مغ، موبد، روحانی برگزار کننده مراسم آیینی در دین زردشتی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

144 مُغ، موبد ١٣٩٩/٠١/١٨
|

145 آیین ١٣٩٩/٠١/١٨
|

146 روایت کردن، تفسیر کردن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

147 روایت کردن، تفسیر کردن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

148 شمایل شناختی، شمایل شناسانه ١٣٩٩/٠١/١٧
|

149 چاپارخانه (معنای قدیمی تر واژه)
برای نمونه Achaemenid Post Office: چاپارخانه های هخامنشی
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

150 جامه دار، خرقه دار، ملبس ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|