برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 یادمان سازی ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

52 به صورت اختصاری
به صورت چکیده وار
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

53 به اختصار
به صورت چکیده
به طور خلاصه
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

54 اتاق کوچک
اتاقک
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

55 دوباره بالا رفتن
دوباره صعود کردن
١٣٩٩/٠٩/١٣
|

56 عملیات کاوش (در باستان شناسی) ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

57 پنداشت، تصور، پندار ١٣٩٩/٠٩/١١
|

58 همگن، همگون، یکدست، یکنواخت، همسان ١٣٩٩/٠٩/١١
|

59 مهم، پرافتخار، برجسته، شناخته شده ١٣٩٩/٠٩/١١
|

60 همگون سازی
یکسان سازی
همسان سازی
١٣٩٩/٠٩/١١
|

61 جهان- محلی شدن (ترکیبی از جهانی شدن و محلی شدن) ١٣٩٩/٠٩/١١
|

62 پیوند، ارتباط ١٣٩٩/٠٩/١١
|

63 پاکی
سپندینگی
١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

64 تازه به دوران رسیده، نوکیسه ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

65 تقسیم ناپذیری
جدا نشدنی
١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

66 ناهمسانی
تنوع
گوناگونی
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

67 دل نگرانی
دلواپسی
دلمشغولی
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

68 ناهمگون ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

69 تپه، تل، پشته ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

70 انسان ساخت ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

71 برهمکنش، کنش و واکنش ١٣٩٩/٠٨/٢٨
|

72 دست افزار، دست ساخته ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

73 خرد جهانی ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

74 کلان جهانی ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

75 سر جای خود نشاندن
بازنشاندن در جای خود
١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

76 پرستش کننده
پرستشگر
١٣٩٩/٠٨/٢١
|

77 بلند مرتبه
جایگاه عالی و رفیع
١٣٩٩/٠٨/٢١
|

78 درپوش، سرپوش، کلاهک ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

79 نوبنیاد، تازه تأسیس ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

80 مُضیف، مهمانسرا، خانه های مشخص عرب ها ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

81 بادوراندیشی، محتاطانه ١٣٩٩/٠٣/١١
|

82 چشمان برزخی ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

83 نقش برجسته ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

84 افزودن، اضافه کردن ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

85 جدایی ناپذیر، جداناشدنی ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

86 غامض، گیج کننده، مبهم ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

87 تراشیده شده، تراش خورده ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

88 از نظر ظاهری ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

89 به طرز شگفتی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

90 پژوهش، تحقیق، جستار ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

91 خوشایند، باب میل ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

92 درونگرا ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

93 حیطه ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

94 منقوش ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

95 اشغال نظامی ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

96 بی دلیل، بی سبب ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

97 آگاه، مطلع، مأنوس ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

98 گستره فراوان، گسترده ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

99 باستان شناختی ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

100 ابدیت، نامتناهی بودن ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|