برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 پرخاشگر، مهاجم، ستیزه گر ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

52 نافذ، چشمگیر ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

53 شناخته شدن، مشخص شدن ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

54 قانون، عدالت ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

55 فراروندگرا، پساروندگرا ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

56 روندگرا ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

57 سیاهه، فهرست، ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

58 معنادار، با مفهوم ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

59 مهرسازی، هنر مهرسازی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

60 ردیابی شدنی، قابل شناسایی ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

61 مشارکت، تعامل، برهمکنش ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

62 گزاره ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

63 متعارض، متضاد، متقابل ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

64 خرپشته ای، شیروانی شکل ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

65 به شدت، به طور جدی، به صورت فعال ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

66 نوشته دار، مکتوب، نوشته شده ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

67 مغ، موبد، روحانی برگزار کننده مراسم آیینی در دین زردشتی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

68 مُغ، موبد ١٣٩٩/٠١/١٨
|

69 آیین ١٣٩٩/٠١/١٨
|

70 روایت کردن، تفسیر کردن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

71 روایت کردن، تفسیر کردن ١٣٩٩/٠١/١٨
|

72 شمایل شناختی، شمایل شناسانه ١٣٩٩/٠١/١٧
|

73 چاپارخانه (معنای قدیمی تر واژه)
برای نمونه Achaemenid Post Office: چاپارخانه های هخامنشی
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

74 جامه دار، خرقه دار، ملبس ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

75 طوق ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

76 گام بردارنده، قدم زننده، در حال پیاده روی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

77 مجعد، فردار، در هم پیچیده ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

78 جاری کننده، جاری شونده، ریزش کننده، روان کننده ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

79 خدیو، سرور، بزرگ، شاه، پادشاه ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

80 fire altar: آتشدان
fire temple: آتشکده
١٣٩٨/٠٥/٢٦
|

81 ژرف، عمیق، گود ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|

82 جهان شمول، فراگیر، همگانی ١٣٩٨/٠٥/٢١
|

83 رخبام، تزئینات سراسری لبه بام ساختمان ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

84 این کلمه که ریشه ایرانی دارد به معنای سکو و صفحه است ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

85 با to به معنای متمایل به ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

86 گام برداشتن، قدم زدن، در صف حرکت کردن، به صورت ردیفی حرکت کردن ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

87 دانه ای، مهره مانند ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

88 مناسک آیینی ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

89 چکیده شده، چکیده وار ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

90 پدیدار شدن، نمایان شدن، آشکار شدن ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

91 گَوو در زبان لری بختیاری به معنی برادر ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

92 تکه، قطعه (ابزار و شیء) ١٣٩٨/٠٥/١٦
|

93 تاریخگذاری ١٣٩٨/٠٥/١٥
|

94 دژم، شرزه ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

95 ناموجود ١٣٩٨/٠٥/١٤
|

96 موسوم به ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

97 بسترسازی
مقدمه سازی
١٣٩٨/٠٥/١٢
|

98 پژوهش علمی ١٣٩٨/٠٥/١٢
|

99 هماهنگ کننده
سازگار کننده
وفق دهنده
١٣٩٨/٠٥/١١
|

100 خدای نام ١٣٩٨/٠٥/١١
|