برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی اصغر سلحشور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دیوارک
جان پناه کنگره دار
١٤٠٠/٠١/٣٠
|

2 uninscribed :نوشته نشده، نانوشته، نامکتوب ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

3 ناگزیر
گریزناپذیر
١٤٠٠/٠١/٢٦
|

4 مستقل، خودمختار ١٤٠٠/٠١/٢٤
|

5 الگوسازی ١٤٠٠/٠١/١٩
|

6 in regard to: با توجه به
regarding: با توجه به
concerning: با توجه به
with respect to: با توجه به
given: با توجه به
١٣٩٩/١٢/٢٥
|

7 مربوط به قوم نگاری
قوم نگارانه
١٣٩٩/١٢/١٤
|

8 به صورت برنامه ریزی شده
با برنامه ریزی
١٣٩٩/١٢/١٢
|

9 چاپ دوباره
بازنشر
١٣٩٩/١٢/١١
|

10 فروپاشیدن
متلاشی شدن
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

11 سکونتی
زیستی
استقراری
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

12 به دنبال
در جستجوی
در پی
١٣٩٩/١١/٣٠
|

13 ثابت نشده
تایید نشده
١٣٩٩/١١/٢٨
|

14 اثبات نشده
تایید نشده
نامطمئن
١٣٩٩/١١/٢٨
|

15 عمدی
تعمدی
عامدانه
١٣٩٩/١١/٢٨
|

16 دیوانسالار
صاحب منصب دولتی
١٣٩٩/١١/٢٨
|

17 نامگذاری دوباره ١٣٩٩/١١/٢٨
|

18 در ارتباط با
در رابطه با
١٣٩٩/١١/٢٨
|

19 به طور ناهمگون
به شکل ناهمسان
١٣٩٩/١١/٢٧
|

20 اجرا کردن
پیاده کردن
عملی کردن
١٣٩٩/١١/٢٦
|

21 پیش از تاریخی کار
کارشناس دوره پیش از تاریخ
١٣٩٩/١١/٢٣
|

22 فرستنده، ارسال کننده ١٣٩٩/١١/١٢
|

23 بازپخش، پخش و انتشار دوباره ١٣٩٩/١١/٠٩
|

24 شأن زا
برای نمونه : prestigious goods: کالاهای شأن زا
١٣٩٩/١٠/١٨
|

25 والامرتبه
والارتبه
بلندمرتبه
١٣٩٩/١٠/١٧
|

26 بازنمایی شده ١٣٩٩/١٠/١٦
|

27 جانداری
جاندار بودن
١٣٩٩/١٠/١٤
|

28 کمینه گرا ١٣٩٩/١٠/١٠
|

29 گردنکش
سرکش
طغیانگر
١٣٩٩/١٠/١٠
|

30 مراسم تاجگذاری ١٣٩٩/١٠/١٠
|

31 جدانشدنی
تفکیک ناپذیر
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

32 به چهار میل کشیدن
بر چوب آویختن
سوراخ کردن (بدن و تن)
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

33 بازسازنده
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

34 نشانگر
بیانگر
نشان دهنده
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

35 تکمیلی
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

36 بدون تردید
بی تردید
بدون شک
١٣٩٩/١٠/٠١
|

37 پشته، تپه، تل ١٣٩٩/١٠/٠١
|

38 به ناچار
ناخواسته
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

39 رشک برانگیز ١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

40 جشن
بزم
سور
عیش
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

41 با بی دقتی
با بی احتیاطی
به صورت نسنجیده
١٣٩٩/٠٩/٢٧
|

42 طبقه بندی نادرست
دسته بندی غلط
طبقه بندی اشتباه
١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

43 ناچیز بودن
ناکافی بودن
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

44 میان فرهنگی ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

45 individual: بخش ناپذیر
individuality : بخش ناپذیری
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

46 برداشت نادرست
بدفهمی
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

47 سلطه طلبانه
استیلاجویانه
١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

48 سازگاری
انطباق
تطابق
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

49 دربرگیری
تسری
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

50 تا اندازه ای ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|