برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

خطابه

/xatAbe/

مترادف خطابه: تذکیر، خطبه، ذکر، سخنرانی، موعظه، نطق، وعظ

معنی خطابه در لغت نامه دهخدا

خطابت. [ خ َ / خ ِ ب َ ] (از ع ، اِمص ) املاء و تلفظ فارسی زبان است در کلمه ٔ «خطابه » که عربی است. رجوع به خطابه در این لغت نامه شود.

خطابة. [ خ َ ب َ ] (ع مص ) خطبه خواندن بر قومی.(منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد). خُطبَه کردن. (از زوزنی ). منه : خطب القوم و علیهم خطابة و خطبة. (منتهی الارب ). || خطیب شدن. (زوزنی ). منه : ماکان الرجل خطیباً و لقد خطب خطابة؛ نبود آن مرد خطیب هرآینه خطیب گردید. || خطیبی کردن. (منتهی الارب ) : خطابة نیشابور را امیر فرمود تا مفوض کردند به استاد ابوعثمان اسماعیل عبدالرحمن صابونی. (تاریخ بیهقی ).

خطابة. [ خ َطْ طا ب َ ] (ع ص ) آنکه مبالغه می کند در خطبه کردن و طلب زوج نمودن. (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ) (از اقرب الموارد).

خطابة. [ خ ِ ب َ ] (اِخ ) نام مکانی است در دیار کریب از دیار تمیم. (از معجم البلدان ).

خطابه. [ خ ِ ب َ ] (ع اِمص ) سخن رانی. کلامی بصورتی رسمی که در سر جمع بطول گویند. (یادداشت بخط مؤلف ). || فریب بوسیله ٔ زبان. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). گفتار از چیزهای مقنعه و معنی اقناع آنست که شنونده ، تعقل کند گفته را و آنرا تصدیق کند و هرچند آن تصدیق به برهان نباشد. (یادداشت بخط مؤلف ).
- صناعت خطابه ؛ یکی از صناعات خمس منطق است و آن قیاسی است مؤلف از مظنونات یا از مظنونات و مقبولات در نزد منطقیان. آنرا قیاس خطابی نیز می گویند و در نزد متکلمین ، اماره نام دارد و غرض از آن ترغیب مردمانست در اموری که منفعت معاش و معاد بدانست ، چنانکه خطباء و وعاظ چنین می کنند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (تعریفات جرجانی ). ریطوریقا: و آن صناعتی است علمی که ممکن باشد که بدان اقناع جمهور کنند بدانچه تصدیق ایشان بدان خواهند بقدر امکان. (فرهنگ اصطلاحات و تعریفات ثروتیان ص 119 از نفاس الفنون ).

معنی خطابه به فارسی

خطابه
۱ - ( مصدر ) خطبه خواندن وعظ کردن . ۲ - ( اسم ) سخنرانی خطیبی . ۳ - هر چه مفید اعتقاد غیر جازم بود و آن صناعتی است که با وجود وی ممکن باشد اقناع جمهور در آنچه که باید ایشانرا بدان تصدیق حاصل آید بقدر امکان . و گفته اند خطابت قوت است بر تکلف اقناع ممکن در هر یکی از امور مطروده به (( قوت )) ملک. نفسانی خواهند که یا بتلم قوانین حاصل شود یا بحصول تجربه از کثرت مزاولت افعال . یا فن خطابت . نزد قدمانیکی از بخشهای علوم منطقیه است .
نام مکانی است در دیار کریب از دیار تمیم .
دهی است از دهستان گرم خان بخش و حومه شهرستان بجنورد واقع در ۲۵ هزار گزی شمال خاوری بجنورد و دارای ۱۲۵ تن سکنه . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و قالیچه بافی و راه مالرو است .
[tribune] [عمومی] میز بلندی برای ایراد سخنرانی متـ . سخنگاه

معنی خطابه در فرهنگ فارسی عمید

خطابه
۱. وعظ و سخنرانی کردن.
۲. (اسم) خطبه، وعظ.

خطابه در دانشنامه اسلامی

خطابه
خطابه، یکی از اقسام صناعات خمس در منطق می باشد.
خطابه و خطاب به معنی سخن گفتن رودررو (یا فریفتن به زبان است) و در اصطلاح منطق، صناعتی علمی که هدف آن اقناع مخاطب است. خطابه در ابتدا، نام شیوهای تعلیمی بود که از پروتاگوراس (۴۸۱ـ۴۱۱ق م )آغاز شد، اما سوفسطاییان نخستین کسانی بودند که آن را به صورت یک فن و با هدف رسیدن به مقاصد سیاسی و شخصی خویش به کار گرفتند و در قبال مزد و پاداش به دیگران نیز آموختند. این رویکرد به دلیل نیاز فراوان آن زمان به ایراد سخنان قانع کننده در دادگاهها بود. سقراط و افلاطون از اولین کسانی بودند که در برابر این جریان واکنش نشان دادند و سعی کردند از درست جلوه دادن سخن نادرست به وسیله سخنوری جلوگیری کنند و به همین منظور روش دیالکتیکی را برگزیدند (جدل ).
آرای افلاطون
افلاطون در رساله های گرگیاس و به ویژه فایدروس، آرای خود را درباره خطابه در قالب گفتگوی دیالکتیکی سقراط با سوفسطاییان بهطور مفصّل بیان میکند. وی در گرگیاس که به منظور نکوهش فن سخنوری تصنیف شده، آن را نمودی از فن، که فقط بر تمرین تجربی مبتنی است، تلقی کرده است. افلاطون در فایدروس (۲۶۴c، ۲۶۶ ed- )، خطابه را به موجود زندهای تشبیه میکند که باید آغاز، میانه و انجامی داشته باشد و همه این قسمتها به هم پیوسته باشند. او در ادامه به ساختار مناسب سخن اشاره میکند که مشتمل است بر مقدمه، شرح مطالب، دلایل و براهین، قراین و نشانهها. وی در این رساله کوشیده است این فن را که پیشتر به طور قاطع رد کرده بود، بر پایهای دیالکتیکی و روانشناختی مبتنی سازد و بر سخنور لازم دانسته که موضوع سخنش را از عالیترین جنس تا سافل ترین آن به دقت بررسی کند و با یکیک سیرتها و خصال و کیفیت روانی شنوندگانی که میخواهد از طریق سخن بر آنان تأثیر گذارد، آشنایی کامل داشته باشد. ارسطو خطابه را همچون شعر، یکی از رشته های فرعی فلسفه عملی و نه در زمره اجزای منطق (ارگانون )میدانست نیز رجوع کنید به صناعات خمس). گفته شده که انگیزه اصلی ارسطو در تألیف دو کتاب اول ریطوریقا یا فن خطابه به احتمال قوی این بوده است که کمال مطلوب خطابه را که افلاطون در فایدروس عرضه کرده بود، تحقق بخشد. درواقع، ارسطو تکمیل کننده فن خطابه بود. وی به طور جدی و منسجم به بحث خطابه پرداخت و با تألیف کتابی در فن خطاب ...

خطابه در دانشنامه ویکی پدیا

خطابه
خطابه یا خطبه یا وعظ سخنی است برای تحریک مردم به انجام یا ترک عملی از طریق تحریک عواطف و اقناع آن ها. در واقع در خطابه پیش از آن که اندیشه و فکر افراد مورد خطاب باشد، احساسات و عواطف آن ها را مخاطب قرار می دهند. آیین سخنوری را خطابت می گویند.
خطابه با تعریف فوق، یکی از صنعت های پنج گانه در علم منطق می باشد و با تعریف و کاربردی نزدیک به آن در ادبیات از شیوه های بلاغت می باشد.
درقرآن خطابات دوگونه اند.
۱-عمومی-یاایهاالناس-یاایهاالانسان-یاایهاالذینامنوا-یاایهاالذین کفروا- یاایهاالکافرون


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

خطابه در دانشنامه آزاد پارسی

(در لغت به معنی سخنرانی، وعظ و فریفتن به زبان و سخن) در اصطلاح منطق، از صناعات خمس و قیاسی متشکل از مقبولات و مظنونات. از خطابه، به قیاس خطابی و قیاس درج نیز تعبیر کرده اند و متکلّمان بر آن نام اَماره نهاده اند. هدف خطابه اقناع شنوندگان است و خطیب می کوشد تا مخاطبان خود را به ترک یا انجام عملی برانگیزد. اجزای خطابه از دو منظر بررسی می شود: الف. به لحاظ مقبولات و مظنونات که قضایای تشکیل دهندۀ خطابه به شمار می آیند؛ ب. به لحاظ مسائل و مطالب مورد بحث در خطابه. این مسائل دو گونه است: ۱) عمود، یعنی مطالب و مسائل اصلی و بنیادی خطابه که مستقیماً بر شنوندگان تأثیر می گذارد و موجب اقناع آنان می شود؛ ۲) اعوان، یعنی مطالب و مسائل فرعی که مستقیماً در اقناع شنوندگان مؤثر واقع می شود؛ ارکان خطابه شامل سه رکن است: الف. خطیب؛ ب. خطبه یا گفتار؛ ج. مخاطب که خود به سه گروه تقسیم می شود: ۱) شنوندگان اصلی که هدف خطیب، اقناع آنان است؛ ۲) حاکم، یعنی داوری که خطابه را می شنود و له یا علیه خطیب حکم می کند؛ ۳) ناظران، که شنوندگان اند و گاه در تشویق کردن یا نکردن خطیب دخالت و در کل قضاوت می کنند، مثل طرفداران یا مخالفان مناظره های تلویزیونی/رادیویی یا حضوری در روزگار ما؛ خطابه از دو دیدگاه طبقه بندی می شود: الف. ظرف زمانی، بر سه قسم: ۱) منافره، در مورد امری که در زمان حال رخ می دهد و شامل ستایش و نکوهش است؛ ۲) مشاجره، در مورد امری که در زمان گذشته رخ داده است و مشتمل است بر شکر و شکایت. در این نوع خطابه، آن جا که خطیب شکایت سر کند، اگر مخاطب درصدد دفاع برآید از او به معتذر و از دفاعیۀ او به عُذر و اعتذار تعبیر می شود؛ ۳) مشاوره، در مورد امری که در آینده رخ خواهد داد؛ ب. محتوای خطابه، که شامل خطابۀ ادبی، منطقی، فلسفی، حقوقی، سیاسی، علمی، تشریفاتی و حتی طنزآمیز و همانند آن ها می شود؛ ۴. وظایف خطیب؛ مهم ترین وظیفۀ خطیب آگاهی از قضیه های کلی است که با اهداف خطابه پیوند دارد و به کارگیری مناسب و به موقع آن ها موجب اقناع شنوندگان می شود. بخشی از این وظایف، همواره ثابت است و با تغییر موضوع و محتوای خطابه تغییر نمی کند، مثل آگاهی از فضایل و رذایل، و بخشی دیگر متغیّر است و برحسب نوع خطابه دگرگون می شود؛ ۵. توابع یا تزئینات که آراستن خطابه است از جهت الفاظ، ترتیب و طبقه بندی، و نیز از ...

خطابه در جدول کلمات

معنی خطابه به انگلیسی

address (اسم)
نشانی ، خطاب ، ادرس ، نطق ، خطابه ، نام و نشان ، سرنامه ، طرزخطاب ، خطابت ، عنوان ، مهارت ، ارسال
lecture (اسم)
نطق ، خطابه ، خطابت ، کنفرانس ، سخنرانی ، درس
oration (اسم)
نطق ، خطابه ، سخن ، سخنرانی
sermon (اسم)
خطابه ، موعظه ، اندرز ، گفتار ، خطبه ، وعظ
precept (اسم)
خطابه ، پند ، امر ، حکم ، فرمان ، نظام نامه ، امریه ، قاعده اخلاقی
allocution (اسم)
خطابه ، موعظه
prelection (اسم)
خطابه ، سخنرانی

معنی کلمه خطابه به عربی

خطابه
خطاب رسمي , خطبة , کتاب , محاضرة
محاضرة
منبر
خطابة

خطابه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

كاوه فيروزمهر
سخنان
سامان-جوکر
تریبون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خطابه در جدول   • خطابه در منطق   • معنی خطابه   • کتاب فن خطابه ارسطو   • سایت خطابه   • خطابه چیست   • ابتیاع   • مفهوم خطابه   • تعریف خطابه   • معرفی خطابه   • خطابه یعنی چی   • خطابه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی خطابه

کلمه : خطابه
اشتباه تایپی : oxhfi
آوا : xatAbe
نقش : اسم
عکس خطابه : در گوگل

آیا معنی خطابه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )