برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

یوسف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 باندِ پهن ١٣٩٩/١٢/١٧
|

2 شرح برنامه ١٣٩٩/١٢/١٦
|

3 (روانشناسی) تحریک پذیری بیش از حد ١٣٩٩/١١/٢٤
|

4 متقن
١٣٩٩/١١/١٥
|

5 سمپاتو آدرنال (پزشکی) ١٣٩٩/١١/٠٤
|

6 تک سالاری (روانشناسی) ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

7 متناسب ١٣٩٩/٠٩/٠٩
|

8 ورزشکار رزمی ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

9 شبکه عاطفی ١٣٩٩/٠٨/٢٣
|

10 صوری ١٣٩٩/٠٨/١٣
|

11 اختلالات (در صورت جمع) ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

12 مطابق با، در راستای ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

13 پُرخوابی ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

14 پر استفاده ترین ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

15 در مجموع ١٣٩٩/٠٤/٠٧
|

16 طیف گسترده ای از ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

17 آسیب ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

18 مقدار / تعداد زیاد ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

19 شیرجه از ارتفاع بلند ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

20 فرق بین especially و specially !

Especially means ‘particularly' (بخصوص)
e.g. She loves flowers, especially roses.

Specially: to tal ...
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

21 (ورزش) تبانی ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

22 سرواژه ها ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

23 تفاوت بین کارایی و اثربخشی

کارایی و اثربخشی از اصطلاحات معمول مدیریت می باشد. با اینکه هر دو با صدا و حرف یکسان شروع می شوند (Effectiveness & ...
١٣٩٩/٠٢/٢٨
|