یوسف

یوسف

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtripping١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٦( ورزش ) گرفتن و انداختن حریفگزارش
18 | 0
sanctioned١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦مُجازگزارش
18 | 0
comfort parameters١٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢پارامترهای آسایشگزارش
7 | 0
reduction١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣احیا ( نفت، گاز و پتروشیمی )گزارش
34 | 0
broadband٠٠:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/١٧باندِ پهنگزارش
18 | 1
program descriptions١٢:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/١٦شرح برنامهگزارش
2 | 0
overdrive١٢:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٢٤( روانشناسی ) تحریک پذیری بیش از حدگزارش
18 | 0
cogent١٤:٢٩ - ١٣٩٩/١١/١٥متقن گزارش
30 | 1
sympathoadrenal١٦:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٠٤سمپاتو آدرنال ( پزشکی )گزارش
0 | 0
minarchic١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩تک سالاری ( روانشناسی )گزارش
7 | 0
optimal١٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٩متناسبگزارش
5 | 1
combat athlete١٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥ورزشکار رزمیگزارش
2 | 0
affect grid١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣شبکه عاطفیگزارش
2 | 0
face١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٣صوریگزارش
7 | 1
deficit٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٠اختلالات ( در صورت جمع )گزارش
21 | 1
in line with١٤:١٢ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢مطابق با، در راستایگزارش
14 | 0
hypersomnia١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧پُرخوابیگزارش
18 | 0
most administered١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧پر استفاده ترینگزارش
0 | 0
together١٤:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧در مجموعگزارش
30 | 1
a large body of٢١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤طیف گسترده ای ازگزارش
0 | 0
traumatization١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٣/٣١آسیبگزارش
5 | 0
raft١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧مقدار / تعداد زیادگزارش
2 | 1
high diving٠٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠شیرجه از ارتفاع بلندگزارش
0 | 0
specially١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٧فرق بین especially و specially ! Especially means ‘particularly' ( بخصوص ) e. g. She loves flowers, especially roses. Specially: to talk about th ... گزارش
32 | 1
fix٢٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦( ورزش ) تبانیگزارش
14 | 1
acronyms٢١:١٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥سرواژه هاگزارش
48 | 0
efficiency٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨تفاوت بین کارایی و اثربخشی کارایی و اثربخشی از اصطلاحات معمول مدیریت می باشد. با اینکه هر دو با صدا و حرف یکسان شروع می شوند ( Effectiveness & Effic ... گزارش
39 | 0