برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهرداد خانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بر خلافِ ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

2 مثمر ثمر واقع شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

3 منجر به این می شود که ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

4 برآوردی از ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

5 بهتر است که ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

6 تلخیص ها
مخففات
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

7 واریانس ناشناخته
واریانش شناخته نشده
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

8 واریانس معلوم
واریانس مشخص
واریانس معمول
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

9 در نظر گرفتن
مدّ نظر قرار دادن
١٣٩٧/٠٨/١٩
|