برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ویدا معصومی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بوروکراسی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

2 (کامپیوتر) ماژولار، ماجولار ١٣٩٩/٠١/١٣
|

3 به گردش رفتن، دور زدن(برای گردش و تفریح) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

4 خصوصیت بارز ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

5 جهیدن
١٣٩٨/١٢/٢٢
|

6 با انگشت فشار دادن ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

7 چمن زدن ١٣٩٨/١٢/٢٢
|

8 منطقه غیر مسکونی ١٣٩٨/١٢/٠١
|

9 هدف بلند مدت ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|