امتیاز‌های Elaheh javid

بازدید
١٩
امتیاز کل
٥٢
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣
٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٩
×
٢
=
١٨
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٦