امتیاز‌های Neda

بازدید
٢٨
امتیاز کل
١٣٥
کل مدال ها
٨
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٦
٨
×
١٠
=
٨٠
٠
×
=
٠
٢٥
×
٢
=
٥٠
١
×
=
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
٢٠
×
٢
=
٤٠
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٨٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٣
×
١٠
=
٣٠
٠
×
=
٠
٥
×
٢
=
١٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٦