تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رها کردن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Collocation : run the errands

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٣

Come up with a sth ایده ی یه چیزی رو داشتن

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بشینی خودت یه چیزیو درست کنی