errands

پیشنهاد کاربران

Collocation : run the errands
Household chores در خانه انجام می شوند، اما Errands در بیرون از خانه. مثل خرید لباس، پرداخت قبض، خرید مواد غذایی و هر فعالیتی که برای خانه و خانواده بیرون از محیط خانه انجام می شود.
کارهای شخصی، کارهای غیر رسمی و کلی
جمع errand بمعنای وظیفه مذهبی و دستور شرعی
وظایف
پیغام، ماموریت

بپرس