امتیاز‌های مائده قره‌باغی

بازدید
١١
امتیاز کل
٥٢
کل مدال ها
٤
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٤
٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٤
×
١٠
=
٤٠
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٣
×
٢
=
٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٢