امتیاز‌های دلسا علیمحمدی

بازدید
٤٨
امتیاز کل
٩١٨
کل مدال ها
٢٠
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٢٠
٨٤
×
١٠
=
٨٤٠
٠
×
=
٠
٢١
×
٢
=
٤٢
٠
×
=
٠
١٨
×
٢
=
٣٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩١٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٨٤
×
١٠
=
٨٤٠
٠
×
=
٠
٢١
×
٢
=
٤٢
٠
×
=
٠
١٨
×
٢
=
٣٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩١٨