امتیاز‌های فاطیما حقپرست

بازدید
١٧
امتیاز کل
٢٦
کل مدال ها
٣
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣
١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٧
×
٢
=
١٤
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٧
×
٢
=
١٤
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦