نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٥٢
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پرسش با حداقل ١,٠٠٠ بازدید

١