امتیاز‌های hamid ziaei

بازدید
٢٦
امتیاز کل
٨٧٠
کل مدال ها
٥٥
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٥٥
٦٣
×
١٠
=
٦٣٠
٠
×
=
٠
٦٨
×
٢
=
١٣٦
٠
×
=
٠
٥٢
×
٢
=
١٠٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٧٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٦٣
×
١٠
=
٦٣٠
٠
×
=
٠
٦٨
×
٢
=
١٣٦
٠
×
=
٠
٥٢
×
٢
=
١٠٤
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٧٠