امتیاز‌های Vegie

بازدید
٧
امتیاز کل
٢٦٨
کل مدال ها
٧
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٥
٢٦
×
١٠
=
٢٦٠
٤
×
=
٨
×
٢
=
١٦
٢
×
=
١
×
٢
=
٢
١
×
١٥
=
١٥
١
×
-١٥
=
-١٥
٢٦٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٦
×
١٠
=
٢٦٠
٤
×
=
٨
×
٢
=
١٦
٢
×
=
١
×
٢
=
٢
١
×
١٥
=
١٥
١
×
-١٥
=
-١٥
٢٦٨